Tarcza antykryzysowa 4.0 , czyli ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (DzU poz. 1086) wprowadza zmiany dotyczące pracowników samorządowych. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta oraz marszałek województwa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii mogą polecić:

- pracownikowi podległego mu urzędu – tymczasowe przeniesienie,

- kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej – tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki

– do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnie z jego kwalifikacjami, w innej jednostce (chodzi m.in. o jednostki pomocnicze gmin, gminne jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) – w tej samej lub innej miejscowości, na czas określony do trzech miesięcy. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Czytaj też: Koronawirus: pracownicy samorządowi będą wspierać pomoc społeczną

Przeniesienie pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym. I co ważne, nie można dokonać takiego przeniesienia bez zgody pracownika, gdy jest nim: kobieta w ciąży, osoba opiekująca się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia lub będąca jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu.