Chodzi o zastosowanie art. 15zzze–15zzzg ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 [...]. Rzecznik pytał m.in. czy ulgi w spłacie należności wskazane w art. 15zzzg ust. 1 ustawy o Covid-19 powinny być udzielane na podstawie przepisów prawa cywilnego. A jeśli tak, to czy przyznanie ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli osoby piastującej funkcję organu, czy w innej formie?

W odpowiedzi stwierdzono, że należności te mieszczą się w kategorii świadczeń o charakterze cywilnoprawnym, do których – w zakresie formy przyznawania ulgi – zasadne jest odpowiednie stosowanie przepisów art. 58 ustawy o finansach publicznych. Stosownie do art. 58 ust. 2 tej ustawy, co do zasady, umorzenie, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego. Przyznanie ulgi następuje więc poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli przez piastuna organu wykonawczego lub odpowiednio umocowanej do jego reprezentacji osoby.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów chce objaśniać przepisy na wnioski rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

Więcej: rzecznikmsp.gov.pl