Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 10 maja 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.25. 2017.1.AKR) rozstrzygnął kwestię prawa gminy do odliczenia VAT związanego z wydatkami na modernizację krytej pływalni. Wniosek o interpretację złożyła gmina, która w okresie od września 2014 r. do maja 2017 r. realizowała projekt pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych – kryta pływalnia", polegający na montażu instalacji solarnej, składającej się z 68 kolektorów, na budynku krytej pływalni. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, gdzie w ramach ww. programu gmina otrzymała dofinansowanie do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Budynek pływalni, na którym prowadzone były prace, został przekazany przez gminę w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (GOSIR), będącemu jednostką budżetową gminy. Do zadań GOSIR należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji fizycznej i rehabilitacji ruchowej. Gmina dokonała z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji rozliczeń VAT swoich jednostek organizacyjnych.

Przy tak przedstawionym stanie faktycznym, gmina zadała pytanie, czy będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia VAT związanego z realizacją projektu przy zastosowaniu prewspółczynika VAT wskazanego w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT. Prezentując własne stanowisko w sprawie, gmina stwierdziła że będzie jej przysługiwało takie prawo, wobec czego będzie mogła dokonać odliczenia VAT z zastosowaniem prewspółczynnika. Uzasadniając swoje stanowisko gmina stwierdziła, iż przepisy ustawy o VAT dają podatnikowi możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu kalkulacji prewspółczynnika. Wobec tego, gmina uznała, że zaprezentowany w rozporządzeniu do ustawy o VAT sposób kalkulacji prewspółczynnika nie gwarantuje najbardziej dokładnego sposobu określenia zakresu prawa do odliczenia VAT. Natomiast w ocenie gminy, reprezentatywną metodą, pozwalającą na najdokładniejsze wyliczenie tzw. prewspółczynnika jest alokacja czasowa, uwzględniająca faktyczne wykorzystanie torów w basenie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem gminy uznając je za prawidłowe. Organ odwołał się przepisów ustawy o VAT, w szczególności art. 86, regulującego kwestie związane z prawem do odliczenia VAT. Dyrektor KIS odniósł się również do przepisów rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, wskazując że rozporządzenie to określa metody kalkulacji prewspółczynnika dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Istotne jest to, że organ nie zakwestionował zaprezentowanego przez gminę we wniosku sposobu kalkulacji opartego na alokacji czasowej. Podkreślił jednak, że to podatnik jest zobowiązany do wyodrębnienia części podatku naliczonego, którą można przyporządkować do działalności gospodarczej. Jednocześnie dyrektor KIS zaznaczył, że przyjęta przez gminę metoda kalkulacji prewspółczynnika musi odpowiadać faktycznym i rzeczywistym wartościom a ciężar rzetelnego ustalenia prewspółczynika spoczywa na podatniku. Końcowo dyrektor KIS zastrzegł jednak, że wydana interpretacja potwierdza jedynie możliwość odliczenia VAT z zastosowaniem prewspółczynnika, nie rozstrzyga natomiast kwestii ustalenia najbardziej reprezentatywnej metody jego kalkulacji, gdyż w ocenie organu kwestia ta wykracza poza zakres przedmiotowy postawionego przez gminę pytania.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest co do zasady słuszne, gdyż zostało potwierdzone prawo gminy do odliczenia podatku VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika. Dyrektor KIS nie wypowiedział się jednak w kluczowej sprawie dotyczącej prawidłowości sposobu kalkulacji prewspółczynnika, który zaproponowała gmina – w oparciu o metodę czasową zajętości torów na basenie. Wynika to z nieprecyzyjnie sformułowanego pytania przez wniosku. Propozycja gminy dotycząca zastosowania klucza czasowego jest moim zdaniem uzasadniona. Jednak w dotychczas wydawanych interpretacjach w zakresie metody kalkulacji prewspółczynnika, organy podatkowe niezmiennie stoją na stanowisku, że dla jednostek samorządu terytorialnego właściwe jest zastosowanie metody dochodowej na podstawie wzoru wynikającego z rozporządzenia ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. Jednak często jest to metoda nie tylko niekorzystna, ale przede wszystkim nieadekwatna do faktycznego wykorzystania określonych wydatków. Takie stanowisko organów jest niezgodne z przepisami, gdyż wybór dowolnej metody, najbardziej odpowiadającej specyfice dokonywanych nabyć został przewidziany wprost w ustawie o VAT (art. 86 ust. 2h). W przypadku zaskarżenia przez gminę niekorzystnej interpretacji w tym zakresie jest duża szansa na korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu sądowoadministracyjnym.