Wnioski o dofinansowanie, w większości tych działań, mogą składać jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty im podległe lub przez nie nadzorowane (instytuty naukowe, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, instytucje kultury). Ubiegać się o dofinansowanie mogą także parki narodowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, lasy państwowe, urzędy morskie, dostawcy usług energetycznych, podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin, archiwa państwowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz różne organizacje pozarządowe i wiele innych podmiotów.

Kilka konkursów już trwa, ale zdecydowane przyspieszenie nastąpi w drugim półroczu 2016 r. W niektórych konkursach przygotowania aplikacji należy rozpocząć dużo wcześniej, np. w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Tutaj przed złożeniem wniosku o dofinansowanie obywa się wstępna kwalifikacja projektów. Dlatego już teraz do Centrum Unijnych Projektów Transportowych należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach POIiŚ 2014–2020. CUPT dokona ich wstępnej oceny pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Cierpliwością z kolei musi się wykazać ochrona zdrowia, bo konkurs na inwestycje w ponadregionalnych placówkach leczniczych ogłoszony będzie dopiero po opracowaniu i zatwierdzeniu map potrzeb zdrowotnych.

Ogółem pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2016 r. wynosi ponad 12 mld zł.

Katarzyna Dziuba-Kubicka, specjalista ds. pomocy publicznej i funduszy UE