Naczelny Sąd Administracyjny skierował kolejną sprawę do rozstrzygnięcia poszerzonemu składowi sędziów. Uchwała będzie miała praktyczne znaczenie dla samorządów.

Jej kanwą okazała się sprawa interpretacyjna.

We wniosku spółka wyjaśniła, że spodziewa się nadpłaty w VAT. Mając na uwadze zobowiązania podatkowe powstające na bieżąco z tytułu prowadzonej działalności, tłumaczyła, że chciałaby skorzystać z instytucji zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.

Wobec licznych wątpliwości, jakie budzi instytucja zaliczenia, spółka poprosiła o wyjaśnienie, kiedy i w jaki sposób będzie mogła z niej skorzystać.

Chodziło m.in. o to, jak zaliczyć nadpłacony VAT na podatek od nieruchomości, czyli daninę, w której w roli fiskusa występują organy jednostek samorządu terytorialnego.

Organ interpretacyjny zauważył, że naczelnik urzędu skarbowego nie jest właściwy w sprawach należności wnioskodawczyni z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie bowiem z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat nią unormowanych, w tym podatku od nieruchomości, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W konsekwencji w interpretacji zostało wskazane, że naczelnik urzędu skarbowego nie może dokonywać zaliczenia zwrotu VAT na te zobowiązania publicznoprawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem w świetle przepisów ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy aniżeli właściwy dla rozliczeń VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sprawie niezbędna jest uchwała. Siedmioosobowy skład NSA będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy art. 76 § 1 w zw. z 76 b § 1 ordynacji podatkowej daje podstawę do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki w VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego.

—Aleksandra Tarka

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

sygnatura akt: I FSK 573/15