Konkurs na najlepsze projekty prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a jest on skierowany wyłącznie do powiatowych urzędów pracy. Dzięki pozyskanym środkom instytucje te będą miały szansę na zwiększenie skali swojej działalności i efektywne wsparcie większej liczby osób poszukujących pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, urzędy będą mogły przeznaczyć pozyskane środki na: organizację szkoleń, staży, przygotowanie zawodowe dorosłych do podjęcia pracy, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, a także na prace interwencyjne. Innym sposobem na wykorzystanie przyznanej dotacji może być wsparcie osób bezrobotnych, które chciałyby podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy prawnej, konsultacje, doradztwo i wreszcie przyznanie jednorazowych środków na założenie własnej firmy także mogą być uznane za koszty kwalifikowane projektu.

Ponadto PUP będzie mógł przyznać z tych środków grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy (dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną). Wreszcie uzyskaną dotację będzie także wolno przeznaczyć na świadczenia aktywizacyjne oraz dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Na dofinansowanie działań powiatowych urzędów pracy zarezerwowano ponad 21 mln zł.

Więcej informacji o konkursie, w tym kryteria wyboru projektów znajduje się na stronie poświęconej programowi regionalnemu (www.rpo.opolskie.pl) oraz na stronie prowadzonej przez WUP www.pokl.opole.pl.