Partnerem materiału jest MGBI

Pozwala ona ocenić efektywność, z jaką dany podmiot wykorzystuje posiadany kapitał do generowania zysku, a także porównywać opłacalność prowadzenia działalności w poszczególnych branżach.

Jak wynika z danych GUS, w 2019 r. wskaźnik ROE dla całej gospodarki wyniósł 8,6 proc. Oznacza to spadek o 0,6 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Rentowność w branżach

Pośród 21 głównych sekcji branżowych wyszczególnionych w polskiej klasyfikacji działalności (PKD) liderem wzrostu okazała się sekcja J (Informacja i komunikacja) grupująca m.in. firmy informatyczne, telekomunikacyjne oraz wydawnictwa, gdzie rentowność kapitałów własnych wzrosła w zeszłym roku z 5,4 proc. do 9,8 proc. Najgorzej pod tym względem wypadła sekcja B (Górnictwo i wydobywanie) – tutaj ROE spadł z 8,5 proc. do -2,5 proc.

Więcej ciekawych wniosków dostarcza analiza zmian rentowności w działach największych sekcji PKD pod względem generowanych obrotów, którą wykonaliśmy na podstawie danych pochodzących ze 174 tys. sprawozdań finansowych za 2019 r. dostępnych w serwisie imsig.pl na początku listopada br.

W sektorze przemysłowym największy wzrost ROE (z 8,6 proc. do 12,2 proc.) w tym okresie zanotowali producenci komputerów i części komputerowych. Najsłabiej wypadli wytwórcy wyrobów z drewna, korka i słomy, dla których analizowany wskaźnik spadł aż o 8 pkt proc. i osiągnął wartość 5,3 proc.

Rentowność w handlu zmieniła się w niewielkim stopniu. Spadek ROE odnotowaliśmy w handlu hurtowym (z 14,1 proc. do 13,4 proc.) oraz wśród sprzedawców samochodów (z 18,6 proc. do 16 proc.). Ubiegły rok przyniósł za to poprawę zyskowności w handlu detalicznym, gdzie ROE zwiększył się z 15 proc. do 16,5 proc.

W transporcie lądowym nie zaobserwowaliśmy znaczących zmian. Rentowność kapitałów własnych w gronie przewoźników towarowych i pasażerskich od trzech lat utrzymuje się na stabilnym poziomie (8 proc. w 2019 r.).

Nieco więcej działo się w branży budowlanej. Wskaźnik ROE dla firm zajmujących się wznoszeniem budynków spadł w zeszłym roku z 10,9 proc. do 4 proc. Z kolei największy wzrost rentowności kapitałów własnych (z 36,4 proc. do 47,7 proc.) zanotowaliśmy w grupie przedsiębiorstw budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zadłużenie

W ocenie sytuacji finansowej poszczególnych branż warto również zwrócić uwagę na wskaźnik ogólnego zadłużenia (ang. debt ratio – DR) obliczany jako iloczyn sumy zobowiązań do sumy aktywów. Zgodnie z danymi GUS wartość tego wskaźnika dla polskiej gospodarki w 2019 r. wyniosła 51,6 proc., co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego.

W większości głównych sekcji PKD poziom ogólnego zadłużenia w 2019 r. zmienił się nieznacznie – średnio o 1 pkt proc. w górę lub w dół w porównaniu z 2018 r. Wyjątkiem wyróżniającym się na tle ogółu jest sekcja S (Pozostała działalność usługowa), która wykazała wzrost wartości wskaźnika DR do 58,7 proc., czyli do wartości o 11,7 pkt proc. wyższej niż rok wcześniej.

Analizując ogólny poziom zadłużenia w poszczególnych działach sektora przemysłowego, możemy zauważyć przede wszystkim rosnący poziom zadłużenia w gronie producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost z 42,3 proc. do 55,7 proc.). Odwrotny trend obserwujemy wśród wymienionych już wcześniej wytwórców wyrobów z drewna, korka i słomy. W tym przypadku wraz ze spadkiem rentowności kapitałów własnych spadł też z 64,6 proc. do 51,4 proc. poziom ogólnego zadłużenia.

Zmiany wskaźnika DR dla firm zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym nie przekroczyły 1 pkt proc. w stosunku do wartości z 2018 r. Warto przy tym dodać, że podobnie jak przed rokiem poziom zadłużenia w handlu hurtowym okazał się najwyższy w całej gospodarce – wyniósł 94,2 proc., czyli o 0,2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

W branży transportowej obserwujemy podobne zjawisko, co przy analizie zmian w rentowności. Przewoźnicy drogowi i kolejowi utrzymali w 2019 r. podobny poziom ogólnego zadłużenia (50,6 proc.) co rok wcześniej.

Ze spadkiem wartości zobowiązań w relacji do aktywów mieliśmy do czynienia wśród firm zajmujących się wznoszeniem budynków, które odpowiadają za największą część przychodów całej branży budowlanej. W tej grupie DR zmniejszył się w ub.r. do 38,5 proc. z 70,5 proc. w roku poprzednim. Największą dynamikę wzrostu wartości tego wskaźnika (z 58,8 proc. do 74,1 proc.) odnotowaliśmy natomiast w gronie przedsiębiorstw wykonujących specjalistyczne roboty budowlane.

- Autor jest analitykiem danych w MGBI