W ankietach prosiliśmy o przysłanie sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz o przekazanie informacji zawierających dane teleadresowe, informacje o strukturze właścicielskiej firmy, eksporcie i zatrudnieniu. Dodatkowo firmy, które – z różnych powodów – nie mogły przekazać pełnej wersji sprawozdania finansowego, mogły udostępnić nam swoje dane w jednej z dwóch ankiet uwzględniających odpowiednio: polskie standardy rachunkowości (PSR) lub międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF).

Przygotowując zestawienia, wykorzystaliśmy także wstępne dane finansowe opublikowane w Liście 500 „Rzeczpospolitej”, wydanej w kwietniu 2009 roku, oraz inne źródła, m.in. informacje z wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet. Wykorzystaliśmy także dane firm opublikowane w „Monitorze Polskim B”.

Jeżeli redakcja dysponowała różnymi wersjami raportów danego przedsiębiorstwa – zaprezentowany został raport zweryfikowany przez biegłego rewidenta. Jeśli firma przedstawiła raport jednostkowy i skonsolidowany, wówczas pod jednym numerem zaprezentowane zostały oba raporty.

Wyjaśnienia

do Listy 2000

Forma własności – trzycyfrowy kod, w którym każda cyfra oznacza:

1 – własność państwowa Skarbu Państwa

2 – własność państwowa – państwowych osób prawnych

3 – własność komunalna

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

4 – własność prywatna

5 – własność zagraniczna,

np. 415 – przewaga własności prywatnej (4) nad własnością Skarbu Państwa (1) i z udziałem własności zagranicznej (5).

PKD – objaśnienia można znaleść na stronie GUS – www.stat.gov.pl/klasyfikacje

Dynamika przychodów (w proc.) – dynamika przychodów ze sprzedaży w 2008 roku w stosunku do 2007 roku (2007 = 100 proc.).

Wynik finansowy netto (w tys. zł). Dla grup kapitałowych suma wyniku netto przypadającego na akcjonariuszy podmiotu dominującego oraz wyniku netto akcjonariuszy mniejszościowych.

Aktywa na 31 grudnia 2008 r. – jeżeli rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest to wartość aktywów na koniec roku obrotowego wykazanego w notach do sprawozdania.

Kapitał własny na 31 grudnia 2008 r. – jeżeli rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest to wartość kapitału własnego na koniec roku obrotowego wykazanego w notach do sprawozdania. Dla grup kapitałowych suma kapitału akcjonariuszy podmiotu dominującego i kapitału akcjonariuszy mniejszościowych.

Inwestycje – nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Zatrudnienie – przeciętne zatrudnienie w 2008 roku.

ROE – stopa zwrotu z kapitału.

www – adres strony internetowej przedsiębiorstwa.

Wyjaśnienia

do tabeli

DB – źródło: Dun & Bradstreet

SG – spółka giełdowa

1) dane bez akcyzy

2) dane szacunkowe

3) dane za okres od 1.01.2007 do 31.03.2008

4) dane za okres od 1.01.2008 do 30.10.2008

5) dane za okres od 1.02.2007 do 31.01.2008

6) dane za okres od 1.02.2008 do 31.01.2009

7) dane za okres od 1.03.2007 do 29.02.2008

8) dane za okres od 1.04.2007 do 31.03.2008

9) dane za okres od 1.05.2007 do 30.04.2008

10) dane za okres od 1.05.2008 do 30.04.2009

11) dane za okres od 1.06.2007 do 30.06.2008

12) dane za okres od 1.06.2007 do 31.05.2008

13) dane za okres od 1.06.2008 do 31.05.2009

14) dane za okres od 1.07.2007 do 30.06.2008

15) dane za okres od 1.07.2007 do 31.12.2008

16) dane za okres od 1.07.2008 do 30.06.2009

17) dane za okres od 1.08.2007 do 31.07.2008

18) dane za okres od 1.09.2007 do 31.08.2008

19) dane za okres od 1.09.2007 do 31.09.2008

20) dane za okres od 1.10.2007 do 30.09.2008

21) dane za okres od 1.11.2007 do 31.10.2008

22) dane za okres od 1.12.2007 do 30.11.2008

23) dane za okres od 2.11.2007 do 31.12.2008

24) dane za okres od 23.07.2007 do 31.12.2008

25) dane za okres od 1.04.2008 do 31.03.2009 —aor