To ulegające biodegradacji produkty, części produktów, odpady oraz pozostałości pochodzenia biologicznego. Biomasa, w zależności od składu chemicznego biomasa może być przeznaczana do bezpośredniego spalania, wykorzystywana do produkcji biogazu lub przetwarzana na płynne paliwa silnikowe.

Nie ma specjalnych ograniczeń jej występowania, jako że różnego rodzaju materia organiczna występuje właściwie na całej powierzchni Ziemi. O biomasie mówi się głównie jako o odnawialnym źródle energii, ale jest ona nim tylko wtedy, jeśli materiał, z którego została wykonana, pochodzi ze zrównoważonych źródeł – gdzie w miejsce roślin poddanych eksploatacji systematycznie hoduje się kolejne.

W jaki sposób biomasę wykorzystuje się do celów energetycznych? Energia z biomasy to jeden z tych rodzajów OZE, które mają duży potencjał do tego, by odegrać znaczącą rolę również dziś – w procesie dekarbonizacji oraz zmian na światowym rynku energii.

Biomasa w Polsce jest drugim najczęściej wykorzystywanym (po energii wiatrowej) odnawialnym źródłem energii. Atutem biomasy, poważnie wpływającym na jej popularność, jest jej dostępność. Kluczowy dla jej generowania jest proces fotosyntezy, który zapewne wszyscy doskonale pamiętamy z lekcji biologii. Rośliny, aby funkcjonować i rozwijać się, pobierają wodę z gleby oraz dwutlenek węgla z powietrza. Następnie pod wpływem promieniowania słonecznego, rozumianego jako strumień fotonów posiadających określoną porcję energii, z cząsteczek wody i dwutlenku węgla tworzone są cząsteczki glukozy oraz tlen, który jako produkt uboczny rośliny uwalniają do atmosfery.

Cząsteczki glukozy zapewniają organizmom dwa kluczowe elementy: energię oraz węgiel do budowy komórek i tkanek, by spożytkować energię słoneczną, która jest skumulowana w roślinach i poddaje się je procesowi spalania. W ten sposób węgiel stanowiący budulec roślin przetwarzany jest w energię. Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków, a zwłaszcza siarki, w biomasie jest niższa niż w przeciętnym węglu.

Jak zauważają eksperci z Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu, w obecnej sytuacji geopolitycznej sektor biomasy nabiera szczególnej wagi i może być kluczowy dla potrzeb wspomagania przemysłu ciepłowniczego. A to z powodu efektu ubocznego gwałtownie rosnących cen gazu i energii elektrycznej, które napędzają wyższy popyt na biomasę.

Do listopada 2021 roku cena biomasy wynosiła 17–18 zł za GJ, a obecnie cena dochodzi do 30 zł za GJ. Uwzględniając zaś ceny jednostkowe biomasy na rynkach zagranicznych i doliczając koszty transportu, ostrożne szacunki ceny 1 GJ z biomasy dla zakładów energetycznych nie powinny przekraczać 35 zł za GJ.

Pellet drzewny jest obecnie wyceniany od 250 do 400 euro za tonę, jednakże wojna w Ukrainie spowodowała wstrzymanie produkcji oraz dostaw surowców i produktów energetycznych (np. pelletu drzewnego czy z łuski słonecznika), co wpłynie na podwyżki cen granulatu także w Polsce.