Z kwartalnego badania Instytutu Keralla Research wynika, że odsetek przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech miesiącach odczuły poprawę kondycji finansowej, zwiększył się do 20,2 proc. z 9,2 proc. w drugim kwartale. To najwięcej zadowolonych przedsiębiorców od początku obecnego roku.

Zarazem skurczyła się grupa pesymistów, spodziewających się w nadchodzących tygodniach pogorszenia swojego biznesu: obecnie stanowią oni tylko 8,3 proc. badanych w porównaniu do 15,8 proc. kwartał wcześniej.

- Dodatkowo w trakcie siedmioletnich pomiarów nie odnotowaliśmy tak niskiego odsetka firm, które informowałyby o spodziewanym pogorszeniu w biznesie – mówi Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research.

Sektor MSP dobrze ocenia także kondycję polskiej gospodarki. W trzecim kwartale zwiększyła się liczba firm, które zauważyły poprawę w ostatnich trzech miesiącach. Jeśli w badaniach z kwietnia było ich 9,2 proc., to obecnie 20,2 proc., co daje wzrost o 11 pkt. procentowych. Korzystniejszą sytuację gospodarczą w kraju zauważają głównie małe i średnie firmy oraz producenci i przedsiębiorcy prowadzący działalność hotelarską. Zmalał jednocześnie odsetek pesymistów: Keralla Research podaje, że jako gorszą sytuację w kraju ocenił blisko co piąty badany, podczas gdy przed trzema miesiącami twierdził tak co trzeci przedsiębiorca.

Blisko połowa właścicieli (49 proc.) małych i średnich firm uważa, że w nadchodzących miesiącach nie nastąpią w krajowej gospodarce żadne istotne zmiany. To o jedną dziesiątą więcej niż w badaniu z kwietnia, ale częściej informują o tym firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Przedsiębiorcy nie przewidują dużych zmian także w odniesieniu do swoich firm.

Nieznacznie wzrosła grupa przedsiębiorstw, które planują w najbliższych czasie wydatki inwestycyjne. Największy wzrost dotyczy planowanych remontów hal i pomieszczeń, a także zakupów nowego oprogramowania. Więcej przedsiębiorców zamierza także zainwestować w polepszenie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w sklep internetowy.

Badania Keralla Research prowadzone są co kwartał od 2009 roku, w losowo dobranej z bazy danych GUS grupie sześciuset mikro-małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.