Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2017 wynosi 383,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2016 r. o 14,8 mld zł, czyli 4 proc. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2017 r. wyniesie 19,6 proc. wobec 19,8 proc. w roku 2016, co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego przy jednoczesnym nominalnym wzroście wydatków oraz PKB – pisze resort finansów uzasadnieniu do projektu budżetu.

Największa pozycja wydatkowa to dotacje i subwencje (głównie dla samorządów i FUS) - 209,6 mld zł, o 6,4 proc. więcej niż plan na ten rok. Prawie 71,2 mld zł przewidziano o wydatki bieżące jednostek budżetowych – o 3,3 proc. więcej. Ok. 30,4 mld zł zarezerwowano na obsługę długu, co oznacza spadek o 4,4 proc.

Na świadczenia dla osób fizycznych (m.in. emerytury służb mundurowych) budżet przeznaczy 25,3 mld zł (o 1,9 proc. więcej niż plan na ten rok), na inwestycje - 19,3 mld zł (wzrost o 9,3 proc. więcej), na składkę do UE – 18,16 mld zł (o 5,6 proc. mniej), a na dofinansowanie projektów unijnych - 8,9 mld zł (2,7 proc. więcej).

Ministerstwo Finansów podkreśla też, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 zapewniono niezbędne środki na:

- finansowanie Programu „Rodzina 500 Plus". W 2017 r. z powyższego tytułu dla polskich rodzin zostanie przeznaczone łącznie 22,6 mld zł (około 5,5 mld zł więcej w porównaniu do roku 2016); jednocześnie zwiększono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, głównie na kolejny etap podwyższenia kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych);

- obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn od października 2017 r. oraz na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów. Planowany łączny koszt wypłaty tych dodatków wynosi 1,4 mld zł;

- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poziomie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2017 w wysokości 1,3%;

- zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. o ponad 1,4 mld zł więcej w stosunku do roku 2016, w tym na realizację programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)";

- infrastrukturę transportu lądowego: drogowego i kolejowego, w tym Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku oraz na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wzrost wydatków o ponad 2,3 mld zł;

- dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia. W 2017 roku zabezpieczono ponad 400 mln zł więcej w porównaniu do roku 2016

- dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - środki na to zadanie wzrosły o ponad 700 mln zł w porównaniu do 2016 r.