Jak efektywnie rozwijać logistykę

Przedstawiciele nauki i biznesu dyskutowali w Sopocie o wyzwaniach i szansach dla Polski w kontekście nowoczesnej logistyki i jej znaczenia dla kondycji całej gospodarki.

Publikacja: 10.12.2019 08:00

Eksperci podczas debaty bardzo szczegółowo analizowali możliwości rozwoju polskiego sektora logistyc

Eksperci podczas debaty bardzo szczegółowo analizowali możliwości rozwoju polskiego sektora logistycznego, roli w nim narodowego przewoźnika towarowego, jakim jest PKP CARGO, oraz poszukiwali najbardziej efektywnego modelu stymulowania rynku

Foto: materiały prasowe

O celnym identyfikowaniu barier logistycznych w gospodarce, które jest kluczowe dla rozwoju kraju, również w kontekście strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a także m.in. o określeniu zadań krajowego operatora logistycznego, szansach i barierach dla PKP CARGO w rozbudowie infrastruktury logistycznej kraju oraz o rozwoju współpracy międzynarodowej rozmawiali w Sopocie eksperci reprezentujący świat biznes i świat nauki.

Prelekcje i panele dyskusyjne odbyły się w ramach XX konferencji naukowej „Modelowanie procesów i systemów logistycznych" na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Jubileuszowa, 20. edycja wydarzenia skupiła reprezentantów niemal 30 ośrodków akademickich, przeszło 20 przedsiębiorstw oraz przedstawicieli rządu.

Wzajemne wsparcie

O zmianach, jakie w ciągu 20 lat organizowania konferencji zaszły nie tylko w logistyce, ale także w polskiej gospodarce i naszym życiu, mówiła, otwierając obrady, dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, prorektor ds. informatyzacji i umiędzynarodowienia.

– Zmiany we współczesnym świecie skłaniają do dyskusji na tematy związane z logistyką przedsiębiorstw, łańcuchami dostaw, cyfryzacją, bezpieczeństwem i jakością procesów logistycznych – powiedziała Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, sygnalizując kluczowe obszary, których dotyczyły kongresowe dyskusje. – Traktujmy te zmiany jako możliwość nowego sposobu dotarcia do klienta. Jako szansę, by był lepiej poinformowany o usłudze i otrzymywał ją szybciej. Ale zwracajmy też szczególną uwagę na to, aby z tymi usługami wiązał się jak najmniejszy ślad węglowy, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko – apelowała. Zwróciła także uwagę, że w tym kontekście szczególnie ważna jest współpraca biznesu z nauką. Jak się później okazało, temat ten przewijał się w niemal wszystkich wystąpieniach.

W tym roku współorganizatorem konferencji jest spółka PKP CARGO. – Nasza tu obecność pokazuje, że biznes wspólnie z nauką razem tworzą przyszłość. Relacje te chcemy oprzeć na praktycznych rozwiązaniach, na tym, że obie te sfery wzajemnie się wspierają. I wspólnie możemy stworzyć wartość dla Polski – powiedział Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO.

– Na trwałe wprowadziliśmy do debaty publicznej temat krajowego systemu wsparcia logistycznego, jak również miejsca i roli krajowego operatora logistycznego. Będziemy się mocno wsłuchiwać w referaty, debatę i formułowane wnioski, aby jak najpełniej wykorzystać doświadczenie naukowe dla podnoszenia konkurencyjności i kompetencji PKP CARGO jako narodowego przewoźnika towarowego – podkreślał Czesław Warsewicz.

Nawiązywał do tego także gospodarz i twórca konferencji prof. Mirosław Chaberek, kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Ekonomicznym UG. Wiele miejsca poświęcił tematowi budowy sprawnego systemu logistycznego w skali całego kraju.

– Bardzo ważne jest podjęcie w przestrzeni publicznej kwestii tak systemu wsparcia logistycznego, jak i krajowego operatora logistycznego. To jest wyzwanie. Ten podmiot powinien być integratorem działań w obszarze logistyki. Posiadając kompetencje i wiedzę, powinien pełnić na poziomie kraju funkcję wieży kontrolnej, czyli organizatora i koordynatora działań – wskazał prof. Chaberek.

Szukając synergii

„Logistyka ma ogromne znaczenie w wymiarze państwowym, odgrywa ważną rolę w procesach gospodarczo-społecznych. A poziom usług logistycznych często wręcz decyduje o konkurencyjności danego kraju. Polska ze względu na swoje położenie i potencjał powinna być w tym względzie istotnym podmiotem w skali europejskiej" – napisał w liście do uczestników konferencji Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. „Wysoki poziom usług logistycznych jest warunkiem powodzenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To w znacznym stopniu od rozwoju logistyki zależy proces reindustrializacji Polski, wdrażania innowacyjności w przedsiębiorstwach, zwiększania eksportu, a także atrakcyjność Polski dla inwestorów zagranicznych".

Także wicepremier zwrócił uwagę na wartość konferencji, jako pola spotkania nauki z biznesem. „Mamy dzięki temu szansę na tak potrzebną w tych dwóch obszarach synergię" – podkreślił.

W swoim przesłaniu Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podkreślił wagę wieloletniej współpracy Katedry Logistyki UG z resortem.

„Wspólnie pracujemy nad dostosowaniem transportu drogowego i kolejowego do warunków pełnego otwarcia krajowego rynku transportowego, przygotowaniem przedsiębiorstw transportowych do nowej roli gospodarczej i uwarunkowań ekonomiczno-finansowych. Współpracujemy także przy pracach badawczych, ekspertyzach i projektach wsparcia logistycznego" – napisał Andrzej Adamczyk.

Nawiązał też do faktu, współorganizowania konferencji przez PKP CARGO.

„Jestem przekonany, że podczas debaty o roli nauki w rozwoju krajowego operatora logistycznego zostaną wypracowane rozwiązania, które przyczynią się do określenia pozycji PKP CARGO na rynku przewozowym w Polsce i za granicą. Określenie szans i barier dla PKP Cargo w rozwoju infrastruktury logistycznej kraju to ważne zadanie w rozwoju transportu kolejowego, możliwe do realizacji tylko przy ścisłej współpracy firm z polskimi ośrodkami akademickimi" – zaakcentował minister.

Listy do uczestników konferencji wystosowali także Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, oraz Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

Dynamiczne zmiany

O rozwoju polskiego rynku logistycznego, postępujących na nim zmianach i związanym z nimi choćby wzroście liczby przewoźników kolejowych, co wpływa na funkcjonowanie podmiotów z branży logistycznej, mówił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Polski sektor transportowy przechodzi ogromne zmiany, których efektem są m.in. wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne i większa konkurencyjność przedsiębiorstw w tym sektorze – powiedział. – Poprzez rozwój transportu, modernizację linii kolejowych, dróg i autostrad tworzymy warunki do wzrostu gospodarczego kraju i go wspieramy. Jedną z ról transportu kolejowego w narodowym systemie transportowym pozostaje wzmocnienie międzynarodowych powiązań transportowych, także takich, które ułatwiają wymianę handlową i przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności Polski – podkreślił wiceminister.

Nawiązał do położenia Polski na skrzyżowaniu głównych korytarzy transportowych łączących północ z południem i wschód z zachodem, które stwarza sprzyjające warunki do rozwoju centrów logistycznych obsługujących międzynarodowe przewozy towarowe.

– W szczególności znaczenie dla Polski w kontekście obsługi potoków towarowych na linii Daleki Wschód–Europa ma powstanie bursztynowego kolejowego korytarza transportowego, łączącego naszą wschodnią granicę ze Słowacją, Węgrami i Słowenią, oraz istnienie korytarza Bałtyk–Adriatyk, który łączy Świnoujście i Gdynię z portami adriatyckimi – Triestem i Rawenną.

Nowe rozwiązania

W ostatnich latach następuje dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w 2018 roku przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych, co oznaczało wzrost o ponad 15 proc. w stosunku do roku 2017. Z kolei według GUS w 2018 roku w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 67,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych, co oznaczało wzrost o 10,6 proc. w porównaniu z 2017 rokiem.

W ub.r. w Polsce aktywnych było 35 terminali, o pięć więcej niż rok wcześniej. Sześć z nich to terminale morskie, a 29 – lądowe. Nasz kraj uzyskuje dofinansowanie zarówno na rozwój terminali, jak i transportu intermodalnego, w tym zakupy specjalistycznego taboru. W ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" na lata 2014–2020 wsparcie z Unii objęło 43 projekty na łącznie 1,25 mld zł, co wraz z wkładem własnym w wysokości ok. 1,8 mld zł oznacza inwestycje w tę sferę na poziomie 3 mld zł.

Polska kolej od dwóch lat otwiera się na świat nauki. Jak powiedział Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA, spółka powołała m.in. specjalną komórkę: Biuro Badań i Rozwoju. – Już współpracujemy przy różnych projektach z Politechniką Poznańską i Wojskową Akademią Techniczną. Chcemy także współpracować w sferze zarządczej i ekonomicznej. Tu pracujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Chcemy także rozwijać współpracę z UG – wskazał Mirosław Antonowicz.

W trakcie debaty wiele czasu poświęcono roli PKP CARGO w polskim systemie logistycznym oraz zdefiniowaniu ekonomicznych i społecznych potencjalnych korzyści i zagrożeń realizacji projektu narodowego operatora logistycznego. Mówili o tym m.in. prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. Jarosław Witkowski z Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. Blanka Tundys z Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Materiał powstał we współpracy z PKP CARGO

O celnym identyfikowaniu barier logistycznych w gospodarce, które jest kluczowe dla rozwoju kraju, również w kontekście strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a także m.in. o określeniu zadań krajowego operatora logistycznego, szansach i barierach dla PKP CARGO w rozbudowie infrastruktury logistycznej kraju oraz o rozwoju współpracy międzynarodowej rozmawiali w Sopocie eksperci reprezentujący świat biznes i świat nauki.

Prelekcje i panele dyskusyjne odbyły się w ramach XX konferencji naukowej „Modelowanie procesów i systemów logistycznych" na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Jubileuszowa, 20. edycja wydarzenia skupiła reprezentantów niemal 30 ośrodków akademickich, przeszło 20 przedsiębiorstw oraz przedstawicieli rządu.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Biznes
Niemieckie czołgi z fabryki na Ukrainie. Kreml już grozi atakiem
Biznes
InPost został oficjalnym partnerem legendarnego klubu angielskiej Premier League
Biznes
Róża Thun: Trzeba podnieść kulturę płatności. To pomoże mniejszym firmom
Materiał partnera
Na Progu Rewolucji Cyfrowej: Rozmowa z Prezesem IAB Polska i Przewodniczącym Jury przed Galą IAB MIXX Awards 2023
Materiał partnera
Atrakcyjna propozycja dla przyszłych specjalistów IT
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości