Materiał powstał we współpracy z PMR Restrukturyzacje

Druga fala pandemii mocno odbiła się na kondycji wielu branż gospodarki, takich jak przewozy autobusowe, rynek HoReCa czy sektor eventowo-rozrywkowy. Co w pełni zrozumiałe, większość przedsiębiorstw nie była przygotowana na tak gwałtowne załamanie rynku i nie miała doświadczenia w podnoszeniu się z trudnej sytuacji finansowej. Kryzys pojawił się bardzo szybko, a przed właścicielami firm wyrosło wiele wyzwań, związanych m.in. z zatorami płatniczymi.

Przedsiębiorcy, starając się dostosować do kryzysowej i nieprzewidywalnej sytuacji, potrzebują sprawnych, uporządkowanych i szybkich działań. Jednym z gotowych już rozwiązań zapewniających jednocześnie ochronę przedsiębiorstwa i jego majątku, a także dostarczających narzędzia do modyfikacji dotychczasowego modelu biznesowego, jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. To hybryda dotychczasowych postępowań, która powstała z myślą o jak najszybszym zawarciu układu z wierzycielami i maksymalnym ułatwieniu procedur, z możliwością zastosowania przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości. Za sprawą narzędzi, które ze sobą niesie, jego wykorzystanie realnie pomaga w rozwiązaniu szeregu poważnych problemów.

Aby przyspieszyć wszystkie procedury, uproszczone postępowanie toczy się niemal w całości poza sądem. Ponadto przedsiębiorca samodzielnie wybiera doradcę restrukturyzacyjnego i podpisuje z nim umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Po zawarciu umowy przedsiębiorca sam zamieszcza stosowne obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a dzień jego publikacji automatycznie staje się dniem otwarcia postępowania, i to bez oczekiwania na decyzję sądu. Od tego momentu rozpoczyna się również bieg czteromiesięcznego terminu na zawarcie układu z wierzycielami.

W przypadku uproszczonej restrukturyzacji w parze z szybkością działania w naprawie firmy idzie także efektywność. Nowa formuła realnie chroni majątek przedsiębiorstwa, ponieważ bezpośrednio po otwarciu postępowania zawieszeniu ulegają wszczęte wcześniej postępowania egzekucyjne. Chronione są również kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy – bez zgody nadzorcy układu niedopuszczalne jest np. wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego czy umów poręczeń.

Przedsiębiorcy powinni mieć również świadomość, że decydując się na wybór doradcy restrukturyzacyjnego, realnie mogą korzystać ze wsparcia szerokiego, interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, posiadających doświadczenie w różnych sektorach biznesu. W praktyce pomoc opiera się przede wszystkim na kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym, a także m.in. na prowadzeniu audytów finansowych i operacyjnych, pomocy w pozyskiwaniu finansowania pomostowego oraz przygotowaniu strategii i architektury postępowania naprawczego.

Dzięki szybkiej reakcji i podjęciu ścisłej współpracy przedsiębiorcy z doradcą restrukturyzacyjnym pogrążona w kryzysie firma może szybko powrócić na właściwą ścieżkę biznesową i sprawnie odnaleźć się w nowych realiach rynkowych.

- Małgorzata Anisimowicz jest kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym, prezesem zarządu PMR Restrukturyzacje