Porozumienie z PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PZU oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie dotyczy pbligacji wyemitowanych przez producenta koksu w ramach programu ustanowionego 30 lipca 2014 r.

- Takie rozwiązanie daje nam finansowy oddech. To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych - poinformował cytowany w komunikacie Tomasz Gawlik, prezes JSW.

Porozumienie przewiduje rozszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących obowiązkiem wcześniejszego wykupu obligacji oraz nałożenie na spółkę szeregu dodatkowych zobowiązań, w tym informacyjnych. Do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji zarząd JSW będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy jedynie przy określonym poziomie, aktualnym i prognozowanym, wskaźnika pokrycia obsługi długu.

- Obligatariusze zrezygnują zaś z przysługujących im praw na podstawie tzw. opcji put, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji w przypadku niewyemitowania przez JSW obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych pozwalających na wykup całej kwoty programu emisji - napisano w raporcie bieżącym.

W trakcie rozmów z obligatariuszami, JSW zaproponowała działania optymalizacyjne, które będzie realizować, by poprawić wynik grupy i osiągnąć rentowność. Wśród tych działań jest przekazanie części jednostek produkcyjnych - Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, wraz z częścią załogi, odpowiednio: w drugim półroczu 2016 oraz w pierwszym kwartale 2017.

Zarząd spółki podjął też decyzję dotyczącą dezinwestycji aktywów, które nie są dla firmy strategiczne. Decyzje te dotyczyły sprzedaży akcji SEJ oraz WZK Victoria.

Spółka planuje też pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie grupy kapitałowej JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku.

Dodatkowo JSW podejmuje działania, które mają doprowadzić do obniżenia łącznych kosztów działalności grupy o ok. 1,6 mld zł do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.