Refinansowanie dotyczyć ma niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875 proc., wyemitowanych przez Pfleiderer 7 lipca 2014 r. w łącznej kwocie 321,7 mln euro oraz kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytów odnawialnych z 4 lipca 2014 r. do kwoty 60 milionów euro oraz 200 mln zł.

Banki zobowiązały się do udostępnienia spółce oraz jej spółkom zależnym finansowania w przypadku uzgodnienia umowy kredytów i jej zawarcia do 15 stycznia 2017 r. oraz spełnienia zwyczajowych warunków zawieszających dotyczących wykorzystania finansowania, które zostaną uzgodnione w umowie kredytów.- Jeśli negocjacje dotyczące umowy kredytów zakończą się pomyślnie i zostanie ona zawarta, spółka zamierza skorzystać z prawa do dokonania przedterminowego wykupu Obligacji HY, który to wykup zostanie sfinansowany ze środków uzyskanych na podstawie umowy kredytów nadrzędnych - wyjaśniono komunikacie.

Finansowanie, które ma zostać udzielone grupie miałoby składać się z kredytu terminowego w kwocie do 300 mln euro z terminem spłaty wynoszącym pięć lat od daty refinansowania, a także kredytu odnawialnego w kwocie do 60 mln euro z terminem spłaty przypadającym po upływie 5 lat od daty refinansowania, z przeznaczeniem na ogólne cele korporacyjne spółki oraz grupy.

Część kwoty będącej przedmiotem refinansowania ponad przewidywaną wysokość kredytu terminowego (300 mln euro) spółka zamierza sfinansować ze środków własnych.