We wtorek rząd przedstawi założenia tarczy antyinflacyjnej 2.0. W jej ramach ceny gazu dla podmiotów wrażliwych, jakimi są instytucje użyteczności publicznej, mają zostać zamrożone. Spółkom obrotu gazu straty z tego tytułu ma zrekompensować państwo.

W założeniach do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących ochronie odbiorców paliw gazowych, Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje usystematyzować kwestię związaną z taryfami za energię dla wszystkich gospodarstw domowych niezależnie od tego, czy spółdzielnie o to wcześniej zadbały czy też nie. W treści projektu czytamy, że w związku z sytuacją na rynku gazu ma zostać podkreślona konieczność ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów kompleksowych lub umów zakupu gazu ziemnego z przedsiębiorstwami energetycznymi. Dotychczas nie było prawnych regulacji w tym względzie, a jedynie komunikat Urzędu Regulacji Energetyki z 2018 r.

Drugą ważną zmianą ma być pomoc dla instytucji wrażliwych. W założeniach do projektu, MAP proponuje rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową o niektóre kategorie odbiorców, będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej. W założeniach nie ma ujętego katalogu, ale może chodzić o szpitale, szkoły, Domy Opieki Społecznej, czy Domy kultury. Zmiany miałyby obowiązywać do 31 grudnia 2023 r., a koszt zamrożenia cen przez kolejne dwa lata ma wziąć na siebie sprzedawca gazu. Mają zostać także wprowadzone mechanizmy rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, które służyłyby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych.

W celu wsparcia sprzedawcy z urzędu paliwa gazowego, który poniesie skutki „mrożenia cen", przepisy projektu ustawy zakładają udzielenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez ww. podmioty z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością. – Dodatkowym działaniem, które przewiduje ustawa, mającym na celu pozyskanie środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w szczególności na wszelkie potrzeby bilansowania, zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego, w sytuacji gdy gospodarka Polski jest poddana szokom będącym skutkiem pandemii Covid-19, jest umożliwienie udzielania przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie. – Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych – czytamy w założeniach.

Czytaj więcej

Tarcze doleją oliwy do ognia inflacji

Co więcej, MAP nie daje szans na obniżki cen. Zaburzenia na rynkach energetycznych i gazowych Unii Europejskiej powodują, że nie tylko w obecnym sezonie grzewczym, ale również na okres wiosenny i letni 2022 r., ceny gazu pozostają na bardzo wysokim poziomie, co oznacza duże prawdopodobieństwo ponownych istotnych wzrostów cen zimą roku 2022 i utrzymania się ich w kolejnych latach.

W efekcie zmian, wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty wrażliwe otrzymają rachunki za gaz wyższe o ok. 58 proc., a nie o kilkaset proc., jak wynikało to z wcześniejszych wyliczeń.