Zielone finanse podstawą zrównoważonego rozwoju

Klienci szukający finansowania, nawet jeśli regulacje z zakresu zrównoważonego rozwoju jeszcze bezpośrednio ich nie dotyczą, muszą liczyć się z tym, że ESG ma coraz większe znaczenie dla instytucji finansowych.

Publikacja: 14.03.2024 09:00

Zielone finanse podstawą zrównoważonego rozwoju

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: BOŚ Bank

Największe spółki giełdowe, banki oraz ubezpieczyciele już od 2025 r. będą zobowiązane do publikacji sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju (za bieżący rok), prezentujących niefinansowe aspekty ich działalności, zgodnie z wytycznymi unijnej dyrektywy CSRD. To już kolejna regulacja dotycząca zagadnień ESG, która w pierwszej kolejności dotyczy największych przedsiębiorstw oraz sektora finansowego, a z czasem obejmie coraz szerszą grupę podmiotów.

Nowe obowiązki wpisują się w trend rosnącego znaczenia ESG w biznesie, instytucjach finansowych, jak i wśród inwestorów.

rp.pl

Inwestorzy wolą firmy, które potrafią zarządzać ryzykami ESG

„Kwestie ESG powinny być uwzględnione bezpośrednio w strategiach korporacyjnych firm” – tak uważa 70 proc. inwestorów i analityków, którzy wzięli udział w globalnym badaniu PwC „Global Investor Survey”, zaprezentowanym w listopadzie ubiegłego roku. 66 proc. respondentów uważa przy tym za zasadne ponoszenie przez firmy wydatków odnoszących się do kwestii ESG, które są istotne dla ich działalności, nawet jeśli takie wydatki obniżają rentowność w krótkim terminie. Jeszcze więcej respondentów, bo aż 75 proc., zgodziło się ze stwierdzeniem, że sposób, w jaki firma zarządza ryzykami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu przez nich decyzji inwestycyjnych.

Spółki, które skutecznie zarządzają ryzykami ESG, mają większe szanse na generowanie trwałych zwrotó

Spółki, które skutecznie zarządzają ryzykami ESG, mają większe szanse na generowanie trwałych zwrotów oraz budowanie silnych marek

AdobeStock

Z ankiety PwC wynika, że 69 proc. inwestorów zwiększyłoby swoje inwestycje w spółki, które skutecznie zarządzają kwestiami zrównoważonego rozwoju istotnymi dla wyników i perspektyw przedsiębiorstwa, a 67 proc. zwiększyłoby inwestycje w spółki, które zmieniają swoje praktyki biznesowe, aby wywrzeć korzystny wpływ na otoczenie.

Banki chcą być bardziej „zielone”

Podobnie jest w przypadku banków, które już teraz są zobowiązane m.in. do publikowania Green Asset Ratio, czyli wskaźnika prezentującego udział „zielonych aktywów” w portfelu kredytowym. Obowiązek ten niewątpliwie przyczynił się do przyspieszenia dostosowywania modeli biznesowych banków do zmieniającego się otoczenia, co widoczne jest w ich ewoluującej ofercie produktowej – coraz trudniej znaleźć w Polsce bank, który nie posiada w swojej ofercie jakieś formy finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

Rosnąca rola zagadnień ESG, w tym znaczenia ryzyk pozafinansowych, wpływa również na ocenę poszczególnych inwestycji przez banki, czego przykładem są prace nad mechanizmami włączania kryteriów oceny zrównoważonego rozwoju do modeli scoringu kredytowego.

„Zielone” zmiany w bankach przekładają się z kolei na pozostałe sektory gospodarki. Klienci szukający finansowania, nawet jeśli regulacje z zakresu zrównoważonego rozwoju jeszcze bezpośrednio ich nie dotyczą, muszą liczyć się z tym, że kwestie ESG mają coraz większe znaczenie dla instytucji finansowych, a to z kolei będzie się przekładać na dostępność i koszt finansowania. W efekcie, firmy, które nie będą właściwie uwzględniać czynników ESG w swojej działalności, mogą mieć realny problem z pozyskaniem finansowania zewnętrznego, a co za tym idzie – mogą stać się mniej konkurencyjne, a ich możliwości rozwoju będą ograniczone. Tym samym, banki stawiane są w podwójnej roli – przedmiotu regulacji i jednocześnie animatora zielonej transformacji. Innymi słowy, rozwój zrównoważonego finansowania przyczynia się do upowszechniania ESG w całej gospodarce.

Znaczenie ratingów ESG

Samo identyfikowanie kwestii ESG, mierzenie oraz raportowanie wpływu działalności firm na otoczenie dla wielu z nich może być dość kłopotliwe. Standardy w tym zakresie wciąż się tworzą, a na rynku jest deficyt specjalistów z kompetencjami z zakresu sprawozdawczości i zarządzania kwestiami ESG.

Stąd nie dziwi fakt, że wśród przedsiębiorstw – w szczególności tych, które na to stać – coraz większą popularnością cieszą się ratingi ESG nadawane przez renomowane agencje, takie jak Fitch, MSCI, Moody’s, Sustainalytics czy ISS. Poddanie się ocenie zewnętrznego, niezależnego audytora pozwala z jednej strony okiełznać zagadnienia związane z pozafinansowymi aspektami działalności danej firmy, jak i również uzyskać wskazówki, w jaki sposób mogą się one w tym względzie poprawiać.

Z punktu widzenia banków czy inwestorów, ratingi ESG dostarczają cennych informacji stanowiących uzupełnienie sprawozdań firm. Na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z zarządzeniem ryzykami ESG. Mogą mieć one bowiem znaczący wpływ na wyniki finansowe spółek, zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Przykładowo, zagrożenia środowiskowe, zmiany klimatyczne, niedobór zasobów oraz zaniedbania w tym obszarze, mogą prowadzić do wzrostu kosztów prowadzenia działalności, wiązać się z karami administracyjnymi czy stratami wizerunkowymi. Banki i inwestorzy, mając dostęp do odpowiednich danych dotyczących takich ryzyk, mogą podejmować bardziej świadome decyzje i w ten sposób ograniczać swoje potencjalne straty. Z kolei same przedsiębiorstwa mogą z odpowiednim wyprzedzeniem działać na rzecz ograniczenia tych ryzyk.

Z drugiej strony, integracja aspektów ESG w strategiach korporacyjnych firm pozwala tworzyć ich długoterminową wartość. Spółki, które – poza dostosowaniem się do nowych regulacji – skutecznie zarządzają ryzykami ESG, mają większe szanse na generowanie trwałych zwrotów oraz budowanie silnych marek, wpisujących się w oczekiwania klientów i innych interesariuszy.

BOŚ wśród polskich liderów ESG

Jednym z pionierów wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce jest Bank Ochrony Środowiska. Publikowany corocznie raport niefinansowy BOŚ prezentuje postępy w realizacji strategii ESG banku oraz wpływ organizacji na otoczenie zewnętrzne. Ambicją banku jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (w zakresie 1 i 2) do 2030 roku.

Od 2021 roku BOŚ poddaje się także regularnie ocenie międzynarodowej agencji ratingowej Morningstar Sustainalytics. W grudniu 2023 roku przyznała ona bankowi rating ESG Risk na poziomie 12,2. Oznacza to utrzymanie oceny ryzyka ESG na niskim poziomie („Low Risk”), plasując BOŚ czołówce najlepiej ocenionych banków i firm na świecie poddanych badaniu przez tę agencję.

Ogólna ocena ESG Risk przyznawana przez Morningstar Sustainalytics obejmuje dwa kluczowe komponenty: ESG Risk Exposure (ekspozycja na ryzyko ESG) oraz ESG Risk Management (zarządzanie ryzykiem ESG). W przypadku pierwszego z komponentów, BOŚ uzyskał w ostatnim audycie ocenę na poziomie 39,0 pkt, co oznacza umiarkowaną ekspozycję banku na ryzyko ESG („Medium”). Natomiast zarządzanie tym ryzykiem, z wynikiem 71,9 pkt, zostało ocenione jako silne („Strong”). Jest to potwierdzenie wysokich kompetencji w skutecznym zarządzaniu kluczowych obszarów ryzyka w działalności BOŚ jako banku „zielonego”.

- Autorka jest p.o. dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii w Banku Ochrony Środowiska

Materiał partnera: BOŚ Bank


Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek