Całkowite przychody operacyjne netto w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku wyniosły 71,88 mld zł, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 54,75 mld zł, czyli wzrósł 64 proc. rdr, a wynik z tytułu prowizji 14,1 mld zł, rosnąc 11,4 proc. rok do roku.

Przychody z tytułu odsetek wzrosły rdr o 126 proc., a koszty odsetek o 836 proc.

Koszty działania były na poziomie 34,64 mld zł, o 32 proc. więcej niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 7,01 mld zł, rosnąc rdr o 38 proc.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych KNF (w złotych).

PAP

Wyniki banków w III kwartale obciąży koszty rządowych wakacji kredytowych. Z danych zebranych z 9 giełdowych banków wynika, że koszty te wyniosły 12,8 mld zł i obciążyły głównie wyniki odsetkowe banków.