fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Status osoby pełniącej funkcję wójta ma luki

Przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym nie rozstrzygają, czy osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wójta bądź burmistrza ma składać ślubowanie i kiedy nabywa kompetencje.
Luki wprawie zauważył rzecznik praw obywatelskich, badając sprawę statusu osoby, której prezes RM powierzył funkcję burmistrza w trybie art. 28f ustawy. Zgodnie z tym przepisem w razie wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza) przed upływem kadencji jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta (burmistrza) pełni osoba wyznaczona przez premiera. Wykonuje ona zadania wójta (burmistrza) określone w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach. Nie jest jednak wójtem, a jej mandat nie pochodzi z wyboru. Nie będą się więc do niej stosować przepisy dotyczące wójta (burmistrza) jako pracownika samorządowego.
Wynagrodzenie dla tak wyznaczonego wójta ustala premier, a wypłaca je budżet gminy. Jeżeli jednak w ustalonym wynagrodzeniu nie zostaną uwzględnione takie obligatoryjne składniki wynagrodzenia, jak np. dodatek z tytułu wysługi lat, nie wiadomo, kto i na jakiej podstawie ma je przyznać. Obowiązujące przepisy nie dają odpowiedzi na to pytanie.
Zgodnie z art.29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta (burmistrza) następuje z chwilą złożenia przez niego ślubowania. Jest to warunek uzyskania kompetencji właściwych dla tego stanowiska. Jakiekolwiek czynności urzędowe, podjęte przed złożeniem ślubowania, są pozbawione mocy prawnej. Przepis mówi jednak o "objęciu obowiązków przez wójta", podczas gdy osoba wskazana przez prezesa RM jedynie pełni funkcje wójta (burmistrza). Powstaje więc pytanie, czy osoba wyznaczona do pełnienia funkcji wójta (burmistrza) ma składać ślubowanie oraz kiedy nabywa kompetencje.
Ustawa o samorządzie gminnym nie daje odpowiedzi. Rzecznik zwrócił się więc do ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu usunięcia istniejących luk w prawie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA