fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Jak samorząd współpracuje z organizacjami pożytku publicznego

Fotorzepa, Darek Golik
Samorządy mogą zlecać realizację zadań organizacjom pożytku publicznego w dwojaki sposób: powierzając wykonywanie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji oraz wspierając takie zadania, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego może odbywać się w różnych formach, takich jak:
- zlecanie realizacji zadań,
- konsultowanie projektów prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
[srodtytul]Otwarty konkurs ofert[/srodtytul]
Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych organizacjom pożytku publicznego odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Konkurs powinien zostać ogłoszony co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie powinno zawierać informacje:
- o rodzaju zadania,
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania,
- zasadach przyznawania dotacji,
- terminach i warunkach realizacji zadania,
- terminach składania ofert,
- terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
W ogłoszeniu powinna znaleźć się również informacja o zrealizowanych przez samorząd zadaniach publicznych tego samego rodzaju, i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
[srodtytul]Z własnej inicjatywy[/srodtytul]
Organizacje pożytku publicznego mogą również z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, nawet wówczas gdy dotychczas były one realizowane w inny sposób, w tym przez organy administracji samorządowej.
W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego, w terminie dwóch miesięcy, rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego.
[srodtytul]Co w umowie[/srodtytul]
Organizacje, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w pisemnej umowie.
Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego przez organizację pozarządową wymienioną w art. 3 ust 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169569]ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. w DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)[/link] został określony w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180480]rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z d27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DzU z 2005 r. nr 264, poz. 2207)[/link].
[srodtytul]Dotacje celowe[/srodtytul]
Organizacje pożytku publicznego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu samorządu na realizację zadań innych niż te, które zostały określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wówczas, zgodnie z art. 221 ust.2 i 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=325303]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240)[/link] jednostka samorządu terytorialnego powinna zawrzeć umowę, która określi:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych.
[srodtytul]Sprawozdania [/srodtytul]
Organizacje pożytku publicznego składają jednostce samorządu terytorialnego sprawozdania częściowe i końcowe w okresach określonych w umowie.
W opisie muszą uwzględnić wszystkie planowane działania, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, a gdyby doszło do jakichkolwiek odstępstw w ich realizacji, wyjaśnienie co do ich zakresu i harmonogramu realizacji.
Do sprawozdania z wykonania zadania wykonawca powinien dołączyć spis wszystkich faktur (rachunków), które zostały opłacone w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.
Spis powinien zawierać:
- numer faktury (rachunku),
- datę wystawienia,
- wysokość wydatkowanej kwoty oraz wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji,
- rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
Każda z faktur powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji pożytku publicznego oraz zawierać informację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta, a także jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.
Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
Dokumentacja powinna być przechowywana w formie pisemnej w urzędzie, który udzielił dotacji.
[srodtytul]Ewidencja księgowa[/srodtytul]
Ewidencja księgowa operacji związanych z przekazaniem dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego prowadzona w urzędzie czy starostwie jest następująca:
1) Przekazanie dotacji przez organ dotujący
[b]Wn 224[/b] „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”, [b]Ma 130[/b] „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”,
2) Rozliczenie dotacji na podstawie przedstawionego sprawozdania
[b]Wn 810[/b] „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje, [b]Ma 224[/b] „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”,
3) Przypisanie na koniec roku dotacji rozliczonych niezwróconych do końca roku
[b]Wn 221[/b] „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, [b]Ma 750[/b] „Przychody i koszty finansowe”
[i]Autorka jest naczelnikiem Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Sopotu[/i]
[ramka][b]Zobacz także [link=http://www.rp.pl/temat/406042.html]inne artykuły z naszego cyklu rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego[/link][/b] [/ramka]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA