• rozporządzenie ministra finansów z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach sprawowania stałego nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych (DzU z 6 września 2018 r., poz. 1725)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (DzU z 6 września 2018 r., poz. 1727)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2018 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (DzU z 6 września 2018 r., poz. 1728)

• rozporządzenie ministra finansów z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz z audytorem wewnętrznym agencji płatniczej w ramach nadzoru nad agencją płatniczą w zakresie spełniania kryteriów akredytacyjnych (DzU z 6 września 2018 r., poz. 1731)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 7 września 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 20 września 2018 r., poz. 1798)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (DzU z 20 września 2018 r., poz. 1800)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (DzU z 20 września 2018 r., poz. 1801)

• rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych – z wyjątkiem § 1 pkt 2 który wejdzie w życie 21 września 2019 r. (DzU z 20 września 2018 r., poz. 1804)