- rozporządzenie ministra zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (DzU z 17 kwietnia 2018 r., poz. 745)

- ustawa z 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1 który wejdzie w życie 18 października (DzU z 22 sierpnia 2018 r., poz. 1603)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące (DzU z 2 października 2018 r., poz. 1874)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (DzU z 2 października 2018 r., poz. 1876)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 16 października 2018 r., poz. 1975)