Obowiązują od 2 grudnia 2019 r.

Publikacja: 03.12.2019 00:00

• art. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 15 maja 2018 r., poz. 907) • rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2233)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2235)

• rozporządzenie ministra energii z 14 listopada 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2237)

• ustawa z 16 października 2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie 13 czerwca 1976 r. (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2238)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2239)

• rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2240)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2241)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2242)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2243)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2244)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2245)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2246)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz dokonywania potrąceń z tych należności (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2247)

• ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2248)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (DzU z 2 grudnia 2019 r., poz. 2338)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (DzU z 2 grudnia 2019 r., poz. 2340)

• rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (DzU z 2 grudnia 2019 r., poz. 2341)

• art. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (DzU z 15 maja 2018 r., poz. 907) • rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2233)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2019 r. w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa (DzU z 18 listopada 2019 r., poz. 2235)

Pozostało 81% artykułu
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości