• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU z 27 stycznia 2020 r., poz. 118)

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej (DzU z 27 stycznia 2020 r., poz. 119)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (DzU z 27 stycznia 2020 r., poz. 120)

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów (DzU z 27 stycznia 2020 r., poz. 125)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU z 10 lutego 2020 r., poz. 205)