- ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 maja 2020 r., poz. 956)

- § 1 pkt 2 lit. b–d rozporządzenie ministra cyfryzacji z 25 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (DzU z 28 sierpnia 2020 r., poz. 1479)

- art. 1 pkt 1–3 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 18 września 2020 r., poz. 1610)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 23 września 2020 r., poz. 1632)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania (DzU z 5 listopada 2020 r., poz. 1951)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu (DzU z 10 listopada 2020 r., poz. 1985)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 października 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji (DzU z 10 listopada 2020 r., poz. 1986)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania (DzU z 10 listopada 2020 r., poz. 1987)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji (DzU z 12 listopada 2020 r., poz. 1994)

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 5 listopada 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu (DzU z 23 listopada 2020 r., poz. 2060)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (DzU z 23 listopada 2020 r., poz. 2066)

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 25 listopada 2020 r., poz. 2087)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2100)

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2103)

- rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2105)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2106)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2108)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2109)

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2111)