Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów

(poz. 1638 – 1639), dwa z 26 listopada, w sprawie przedterminowych wyborów:

• burmistrza Brzeska w województwie małopolskim,

• burmistrza Libiąża w tym samym województwie; oba weszły w życie 27 listopada.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 1640 – 1648):

nauki i szkolnictwa wyższego z 14 listopada w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych; od 12 grudnia,

spraw wewnętrznych i administracji, jedno z 13 i trzy z 15 listopada, w sprawie:

– sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (zmiana),

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

– terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP oraz zwalniania z tej służby w 2008 r.; te dwa od 12 listopada,

– sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny; od 27 listopada,

– warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w policji (zmiana); od 5 grudnia

środowiska, z 12 i 13 oraz dwa z 15 listopada, w sprawie:

– zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; od 1 stycznia 2008 r.,

– rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,

– stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,

– określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (zmiana); te trzy od 12 grudnia.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

(poz. 1649 – 1650), z 13 i 14 listopada, że 27 listopada straciły moc w zakresie wskazanym w wyrokach:

– (P 42/06) art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej:

– (SK 16/05) art. 188 w związku z art. 174 pkt 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; art. 102 § 2 ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; art. 8 pkt 3 znowelizowanej 12 września 2002 r. ordynacji podatkowej.

Zobacz treść Dz.U. nr 221