[b]Ustawy[/b] (poz. 625 – 626), z 29 kwietnia i 20 maja:

- zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw; weszła w życie 7 czerwca,

- o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o policji, ustawy – Przepisy wprowadzające kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego; zacznie obowiązywać 8 września.

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 627 – 628):

- z 25 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości; 22 czerwca,

- ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.; 7 czerwca.

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 629 – 635):

- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 19 maja, w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w:

– określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej,

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

– rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej; oba 22 czerwca,

- [b]sprawiedliwości[/b], z 25, 27 i 28 maja oraz 1 czerwca, w sprawie:

– sposobu zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy i jego wyboru w postępowaniu przyspieszonym oraz organizacji dyżurów adwokackich,

– trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną; te dwa 8 czerwca,

– warunków i trybu przeprowadzania naboru kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (zmiana); 7 czerwca,

– podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna; 8 czerwca,

- [b]zdrowia[/b] z 27 maja w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny mający tytuł zawodowy magistra; 7 czerwca.

[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=356679]Dz.U. Nr 98[/link][/b]