243 Uchwała nr 137/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

242 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego