Dziennik Ustaw z 15 września 2023 (1885-1898)

Publikacja: 15.09.2023 18:27

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2023 r. w sprawie procentowej stawki stosowanej do ustalenia w 2023 r. wysokości rekompensaty 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 września 2023 r. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego 

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ochotnica (PLH120050) 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania Biuru Nadzoru Wewnętrznego informacji oraz wzoru imiennego upoważnienia inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego 

Pozostało 89% artykułu
Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy