Dziennik Ustaw z 20 czerwca 2023 (1137-1152)

Publikacja: 20.06.2023 18:08

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2023 r. sygn. akt SK 83/19

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wymagań dla standardów komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz dla tych urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego odczytu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych 

Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Thun dnia 7 września 2022 r.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Thun dnia 7 września 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2023 r. sygn. akt SK 83/19

Pozostało 89% artykułu
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a