• art. 2 pkt 7, 8 i 10, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 4 listopada 2021 r., poz. 1997)