- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (DzU z 4 maja 2022 r., poz. 946)

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (DzU z 18 maja 2022 r., poz. 1056)

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – z mocą od 1 maja 2022 r. (DzU z 18 maja 2022 r., poz. 1057)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 18 maja 2022 r., poz. 1060)