• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (DzU z 8 kwietnia 2022 r., poz. 783)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 8 kwietnia 2022 r., poz. 785)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 8 kwietnia 2022 r., poz. 789)

• rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (DzU z 8 kwietnia 2022 r., poz. 790)