- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (DzU z 2 sierpnia 2016 r., poz. 1164)

- art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2 ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 16 sierpnia 2016 r., poz. 1250)