• niektóre przepisy rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2065)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 17 listopada 2021 r., poz. 2066)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pływające wyspy pod Rekowem (PLH220022) (DzU z 3 stycznia 2022 r., poz. 4)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103) (DzU z 3 stycznia 2022 r., poz. 6)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052) (DzU z 3 stycznia 2022 r., poz. 7)

• art. 3 i art. 5 ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (DzU z 10 stycznia 2022 r., poz. 32)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (DzU z 17 stycznia 2022 r., poz. 106)