- rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 17 listopada 2014 r. w sprawie listy ważnych wydarzeń (DzU z 3 grudnia 2014 r., poz. 1705)

- art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw – z wyjąt- kiem niektórych przepisów (DzU z 19 listopada 2015 r., poz. 1923)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (DzU z 26 listopada 2015 r., poz. 1961)