- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 maja 2016 r. (poz. 785) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 maja 2016 r. (poz. 786) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 czerwca 2016 r. (poz. 787) zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

- rozporządzenie Rady Ministrów z 20 maja 2016 r. (poz. 788) zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji; wejdzie w życie 21 czerwca

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 maja 2016 r. (poz. 790) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1 czerwca 2016 r. (poz. 791) w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 maja 2016 r. (poz. 792) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

- obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. (poz. 793) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne