fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Od czego zależy możliwość wprowadzenia strefy czystego transportu

AdobeStock
Strefę czystego transportu można ustanowić dla terenu śródmiejskiej zabudowy w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców. Taką strefę ustanawia rada gminy.

Gmina rozważa wprowadzenie w śródmieściu strefy czystego transportu. Czy można dopuścić poruszanie się po tej strefie za opłatą?

Tak,

ale maksymalnie przez 3 lata. Możliwość utworzenia w gminie strefy czystego transportu wynika z art. 39 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej u.e.p.a.). Przewidziano w nim, że – w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu – w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców można ustanowić dla terenu śródmiejskiej zabudowy lub jej części, na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, strefę czystego transportu. Śródmiejska zabudowa lub jej część, o której mowa w tym przepisie, to zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do strefy czystego transportu ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: elektryczne, napędzane wodorem bądź napędzane gazem ziemnym (posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym musi zapewnić oznakowanie pojazdu na przedniej szybie).

Od omawianego ograniczenia zwolnione są m.in. pojazdy Policji, służb ratowniczych, autobusy szkolne oraz pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu. W myśl art. 40 u.e.p.a. strefę czystego transportu ustanawia – w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego – rada gminy. W takiej uchwale określa się: granice strefy, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy oraz dodatkowe sposoby podania treści uchwały do publicznej wiadomości.

W omawianej uchwale rada gminy może ustanowić jeszcze inne wyłączenia od ograniczenia wjazdu do strefy niż określone przez ustawodawcę. Rada może także dopuścić poruszanie się po tej strefie pojazdów niewyłączonych – przez ustawę lub uchwałę rady – od ograniczenia wjazdu do strefy, pod warunkiem uiszczenia opłaty, ale tylko w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu:

? nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i może być pobierana jedynie za poruszanie się po tej strefie pojazdów innych niż wyłączone od ograniczenia w godzinach od 9 do 17,

? może mieć formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej.

Omawianą opłatę pobiera wójt (burmistrz, prezydent miasta). Stanowi ona dochód gminy. Zastrzeżono jednak, że taki dochód można wykorzystać wyłącznie na potrzeby: oznakowania strefy czystego transportu, zakupu autobusów zeroemisyjnych bądź pokrycia kosztów wykonania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych i innych środków transportu z wykorzystaniem silników, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych (por. art. 37 ust. 1 u.e.p.a.).

Autorka jest radcą prawnym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA