fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Kto sprawdza, czy śmieci są prawidłowo segregowane

AdobeStock
Właściciela nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wójt obciąża wyższą opłatą. Brak selekcji powoduje także odpowiedzialność za wykroczenie.

- Podmiot odbierający odpady komunalne zawiadomił gminę, że właściciel nieruchomości, który deklarował segregowanie odpadów, nie wywiązuje się z tego obowiązku. Czy w takim przypadku wójt może ustalić wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami niż w przypadku osób, które nie deklarowały selekcji? – pyta czytelniczka.

Nie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.c.p.) właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz rozporządzeniu ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU z 2017 r. poz. 19 ze zm.). Za niewykonywanie tych obowiązków grozi kara grzywny (por. art. 10 ust. 2 u.c.p.).

W myśl art. 6m ust. 1 u.c.p. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Taka deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty i wysokość opłaty. Jeżeli odpady nie są zbierane w selektywny sposób, stawka opłaty jest wyższa (por. art. 6k ust. 3 u.c.p.). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w tej deklaracji, wójt określa wysokość opłaty w drodze decyzji (por. art. 6o u.c.p.).

Zgodnie z art. 9f u.c.p., w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę. Podmiot odbierający odpady wykonuje ten obowiązek we własnym imieniu, a nie w imieniu gminy (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 11 grudnia 2018 r., sygn. I SA/Gl 839/18, LEX nr 2604882). Wraz z zawiadomieniem skierowanym do gminy podmiot odbierający odpady przesyła stosowną dokumentację (harmonogram odbioru odpadów, dokumentację zdjęciową, raporty odbiorów odpadów).

Jednym z działań podejmowanych przez gminę na skutek otrzymania takiego zawiadomienia jest wszczęcie postępowania – na podstawie art. 6o u.c.p. – w celu ustalenia czy selektywna zbiórka jest wykonywana w prawidłowy sposób (por. np. wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Po 111/19, LEX nr 2655839). Jeżeli odpady powinny były być zbierane selektywnie, a nie były tak zbierane, wójt obciąża właściciela nieruchomości wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami.

Przepisy u.c.p. nie zawierają jednak regulacji pozwalającej obciążyć właściciela nieruchomości opłatą o charakterze sankcyjnym za samo stwierdzenie nieprawidłowej zbiórki odpadów w selektywny sposób. Ustawa nie przewiduje innych sankcji poza odpowiedzialnością za wykroczenie. Podwyższona opłata, nałożona po sygnalizacji w trybie art. 9f u.c.p. i po przeprowadzeniu postępowania na podstawie art. 6o u.c.p., ma ten sam charakter i jest określana na tej samej podstawie prawnej co opłata regulowana - w tej samej wysokości - przez właściciela deklarującego nieselektywną zbiórkę odpadów (por. wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Po 68/19, LEX nr 2655927).

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 2a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 6k, art. 6m, art. 6o, art. 9f, art. 10 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA