fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Zmienią się zasady w głosowaniu radnych

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Głosowania jawne trzeba będzie przeprowadzać za pomocą urządzeń zapewniających imienny wykaz głosowań radnych. Jeżeli nie będzie to możliwe, wymagane będzie głosowanie imienne.

Rada gminy chce przewidzieć w statucie, że zasadą będą głosowania jawne imienne. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?

Nie.

Do końca obecnej kadencji rady gminy zastosowanie ma art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) w brzmieniu przewidującym tylko, że uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Głosowanie imienne przewidziano w art. 28a ust. 5 oraz w art. 28b ust. 4 u.s.g., które dotyczą podejmowania uchwał o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Głosowanie imienne różni się od głosowania jawnego. Jak zwrócono uwagę np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2006 r. (sygn. II SA/Wa 30/06, LEX nr 902748), głosowanie imienne jest kwalifikowaną postacią głosowania jawnego i wymaga jednoznacznej identyfikacji oddających głos radnych. Podkreśla się, że zasadą przy podejmowaniu uchwał przez radę jest głosowanie jawne, a inne rodzaje głosowania (tajne i imienne) mogą być stosowane tylko w przypadkach określonych w ustawie (por. np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26 października 2016 r., znak LEX-S.4131.10.2016.MR, Dz.Urz. woj. mazow. z 2016 r. poz. 9261). Skoro ustawodawca w jednoznaczny sposób uregulował tryb głosowania i przypadki, w których głosowanie może być przeprowadzone imiennie, to należy uznać, że rada gminy nie jest upoważniona do wprowadzenia w statucie gminy reguły imiennego głosowania (wyrok WSA w Olsztynie z 29 sierpnia 2017 r., sygn. II SA/Ol 531/17, LEX nr 2354806).

Należy przy tym zwrócić uwagę, że od następnej kadencji rady gminy trzeba będzie stosować art. 14 u.s.g. w rozszerzonym brzmieniu, przewidującym, że głosowania jawne na sesjach rady będą musiały odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w taki sposób nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, trzeba będzie przeprowadzić głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych będą podawane niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy. Zgodnie z uzasadnieniem tych przepisów, wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, ich celem jest zwiększenie transparentności organów samorządowych.

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 14, art. 28a ust. 5, art. 28b ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

podstawa prawna: art. 1 pkt 2, art. 15 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r. poz. 130)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA