fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Pozwolenie na budowę: Projekt budynku bez instalacji też może być kompletny

123RF
Urzędnicy nie mogą ograniczać inwestorom prawa do pozwolenia na budowę tylko dlatego, że projekt budowlany nie uwzględnia instalacji. Dotyczy to także inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy obowiązujące przed 28 czerwca 2015 r.

Takie stanowisko przedstawił Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w wydanej interpretacji prawnej w sprawie zamieszczania w projekcie budowlanym instalacji wewnętrznych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane.

Od 28 czerwca 2015 r. budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia. Zasada ta ma zastosowanie zarówno do budynków użytkowanych, jak i budowanych. Tym samym wykonanie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych jest możliwa także w trakcie budowy budynku.

GINB przypomina, że także przed wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane z 20 lutego 2015 r., istniała możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę budynku bez instalacji, jeżeli dla projektu obiektu nie przewidywano budowy instalacji, a obiekt spełniał wymagania wskazane w art. 5 ustawy – Prawo budowlane.

- To inwestor określa zakres planowanych robót budowlanych we wniosku o pozwolenie na budowę. Zatem inwestor także przed nowelizacją mógł dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę projekt budowlany, w którym nie były przewidziane wymienione instalacje. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest prawem, a nie obowiązkiem inwestora, zatem gdy chce on wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku bez instalacji, organ nie może mu tego prawa ograniczać, jeśli projekt jest kompletny, a projektant i sprawdzający oświadczyli, że projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – wyjaśnia GINB.

Podkreśla, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy czy aktach wykonawczych. W związku z tym do realizacji takich inwestycji (np. instalacji wewnętrznych) nadal zastosowanie znajdą przepisy techniczno-budowlane, m.in. szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Jak wynika z art. 34 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.), wymagania rozporządzenia należy spełnić uwzględniając właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego. Projektant powinien się przy tym kierować przede wszystkim art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, określającym wymagania, jakie musi spełniać obiekt budowlany.

- Tym samym, jeśli projektowany obiekt spełnia te wymagania bez instalacji wewnętrznych lub bez instalacji konkretnego rodzaju, projektant nie ma obowiązku zamieszczać ich w projekcie budowlanym. Instalacje te mogą być realizowane osobno bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę – tłumaczy GINB.

Choć nie ma obowiązku sporządzania projektu budowlanego dla instalacji, to nie ma też zakazu – inwestor może zlecić zamieszczenie ich w projekcie budowlanym. Czasami decydujące znaczenie będzie miała ocena projektanta – jeśli uzna on, że przeznaczenie, sposób użytkowania oraz rodzaj i specyfika obiektu budowlanego, konkretne przepisy lub inne okoliczności np. wymóg zasilania w energię elektryczną z sieci, powodują, że opracowanie projektu lub schematu instalacji jest konieczne, to projekt budowlany musi je uwzględniać.

Jak sporządzić projekt, aby organ nie miał nic do zarzucenia?

- Jeśli w projekcie budowlanym składanym w organie administracji architektoniczno-budowlanej będą zamieszczone poszczególne instalacje, wówczas do tej części projektu, tak jak do każdej innej części, będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, m.in. § 4 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą m.in. podpis projektanta – wyjaśnia GINB.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA