fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Usługi doradztwa prawnego dla samorządów - czy można odliczyć VAT

123RF
Gmina powinna zastosować zarówno prewspółczynnik, jak i współczynnik sprzedaży.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 10 września 2018 r. (sygn.0113-KDIPT1-1.4012. 564.2018.1.MH) rozstrzygnął kwestię możliwości odliczenia VAT z faktur otrzymanych od kancelarii prawnej z tytułu świadczonych usług doradztwa prawnego.

Gmina będąca wnioskodawcą zawarła z kancelarią prawną umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego, polegających w szczególności na analizie poprawności kwalifikacji dla celów VAT wybranych czynności wykonywanych przez gminę, weryfikacji związanego z nimi prawa do odliczenia podatku, pomocy w przygotowaniu korekt deklaracji VAT-7, a także bieżącym wsparciu podczas czynności sprawdzających prowadzonych przez urząd skarbowy. Gmina zdecydowała się skorzystać z usług kancelarii ze względu na złożony charakter prawa do odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, przedmiotem analizy prawnej mają być czynności, które wnioskodawca wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, sprzedaż mienia komunalnego, wynajem i dzierżawa lokali użytkowych, ustanawianie prawa wieczystego użytkowana nieruchomości gruntowych, wynajem lokali na cele mieszkaniowe, a także usługi nabywane przez gminę, takie jak budowa infrastruktury w postaci chodników, oświetlenia, czy placów zabaw. Z tytułu świadczonych usług kancelaria prawna wystawi gminie fakturę VAT. Zdaniem gminy, działalność kancelarii ma dotyczyć wyłącznie analizy czynności, które związane są z jej działalnością gospodarczą. Jednocześnie wnioskodawca nie jest w stanie określić w jakim stosunku nabywane usługi prawne dotyczą czynności opodatkowanych, a w jakim czynności zwolnionych od VAT.

Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur od kancelarii prawnej. W ocenie gminy, przysługuje jej prawo do częściowego odliczenia kwoty VAT w oparciu wyłącznie o współczynnik sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

W wydanej interpretacji organ uznał, że stanowisko gminy w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od kancelarii prawnej wyłącznie w oparciu o proporcję sprzedaży jest nieprawidłowe. Zdaniem dyrektora KIS przedmiotem analizy wykonywanej przez kancelarię prawną nie są jedynie czynności podejmowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą gminy, lecz także z jej całokształtem działalności. Jest to spowodowane tym, że do dokonania kwalifikacji czynności dla celów VAT w sposób prawidłowy konieczne jest zakwalifikowanie tych czynności do działalności gospodarczej gminy i jednocześnie wykluczenie tych czynności z działalności pozostającej poza jej działalnością gospodarczą. Dopiero po przyporządkowaniu czynności do działalności gospodarczej i ustaleniu czy podlegają one opodatkowaniu VAT można ocenić, czy uprawniają one do odliczenia całości lub części podatku naliczonego. W związku z tym, dyrektor KIS nie przechylił się do stanowiska przedstawionego przez gminę, że wykonywane przez kancelarię prawną usługi dotyczą wyłącznie czynności, które związane są z jej działalnością gospodarczą.

Podsumowując, dyrektor KIS stwierdził, że skoro usługi kancelarii prawnej pozostają zarówno w związku z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi oraz czynnościami poza działalnością gospodarczą gminy, w przypadku gdy przypisanie nabytych usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, gminie przysługuje prawo do odliczenia części kwoty VAT naliczonego przy zastosowaniu zasad określonych w art. 86 i 90 ustawy o VAT regulujących proporcjonalne odliczenie podatku. ?

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Temat będący przedmiotem analizy w omawianej interpretacji jest kontrowersyjny. Wydaje się jednak, że organ podatkowy zajął słuszne stanowisko, uznając, że dla potrzeb określenia zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług prawnych związanych z analizą możliwości odliczenia VAT, gmina powinna zastosować zarówno prewspółczynnik, jak i współczynnik sprzedaży. Ze względu na specyfikę działalności jednostek samorządu terytorialnego, które w przeważającej części prowadzą działalność w sferze publicznej niestanowiącą działalności gospodarczej, trudno byłoby analizować prawo do odliczenia podatku VAT bez analizy sposobu wykorzystania poszczególnych rodzajów wydatków do określonego rodzaju działalności, w tym również do działalności „mieszanej". Nie można więc twierdzić, że nabywane usługi prawne dotyczyły wyłącznie czynności opodatkowanych i zwolnionych, skoro gros działalności gminy nie stanowi działalności gospodarczej. Z drugiej strony, jeśli faktycznie kancelaria prawna analizowałaby pod kątem odliczenia VAT jedynie wydatki, które są związane z działalnością gospodarczą gminy (opodatkowaną i zwolnioną), to można by bronić stanowiska gminy o zastosowaniu jedynie proporcji sprzedaży. Takie podejście jest jednak trudne do obrony, gdyż samo przygotowanie korekt deklaracji, czy wsparcie w trakcie czynności sprawdzających wykazuje związek z całą działalnością gminy.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA