fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Częściowe odliczenie VAT od wydatków poniesionych przez gminę na inwestycję

123RF
W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do działalności gospodarczej, jak i do innych celów, gdy nie może on przypisać tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej, powinien wyliczyć kwotę podatku naliczonego przypisanego do działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 24 października 2016 r. (1061-IPTPP1.4512.378.2016.3.ŻR) rozstrzygnął kwestię dotyczącą częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych przez gminę na inwestycję, która jest współfinansowana ze środków budżetowych. Gmina wskazała we wniosku o interpretację, że zamierza przystąpić do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie przetwarzaniu energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która zostanie wykorzystana na potrzeby własne oczyszczalni. Na realizację tego zadania gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Występując z wnioskiem o wsparcie gmina zamierzała uwzględnić w budżecie projektu częściowo koszty podatku VAT jako koszty kwalifikowalne. Oczyszczalnia ścieków służy nie tylko działalności opodatkowanej VAT, ale również dostarcza ścieki z obiektów gminnych, takich jak świetlice wiejskie, Urząd Gminy, czy hala sportowa wraz z obiektem rekreacyjno-sportowym. Gmina zaznaczyła, że jest właścicielem ww. obiektów i nie zostały one przekazane do użytkowania innym podmiotom. Gmina zwróciła się z zapytaniem, czy ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na zadanie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków.

Gmina stanęła na stanowisku, że usługi świadczone w ramach oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców i podmiotów gospodarczych stanowią czynności opodatkowane VAT, z tytułu których gmina będzie wystawiała faktury VAT. Natomiast usługi związane z odprowadzaniem ścieków z obiektów gminnych nie będą podlegały opodatkowaniu. Skoro efekty przedmiotowej inwestycji będą miały związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi VAT jak i niepodlegającymi opodatkowaniu, to gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizowaną inwestycją w oczyszczalni ścieków.

Od 1 stycznia 2016 r. gmina rozlicza podatek VAT na podstawie prewspółczynnika, który wynosi 10 proc. Zdaniem gminy, oznacza to, że z każdej faktury zakupu związanej z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu gmina może odliczyć 10 proc. podatku naliczonego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem gminy, uznając, że będzie ona miała możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z inwestycją realizowaną w oczyszczalni ścieków na podstawie tzw. prewspółczynnika. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza oraz jednocześnie, gdy podatnik nie ma możliwości przypisania tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej, to winien dokonać wyliczenia kwoty podatku naliczonego przypisanego do działalności gospodarczej.

Organ interpretacyjny podkreślił jednak, że wydając przedmiotową interpretację oparł się na opisie sprawy, w którym wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków za nabywane towary i usługi w całości do celów wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Organ zastrzegł jednak, że nie badał prawidłowości wyliczenia stosowanego przez gminę prewspółczynnika w wysokości 10 proc.

Komentarz

Janina Fornalik, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP

W mojej ocenie organ podatkowy w omawianej interpretacji zajął słuszne stanowisko uznając, że gminie przysługuje częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego od przedmiotowej inwestycji. Jednak organ nie odniósł się w ogóle do prawidłowości sposobu kalkulacji prewspółczynnika, który gmina obliczyła według wzoru wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. Należałoby przeanalizować, czy inny sposób określenia prewspółczynnika nie byłby bardziej adekwatny biorąc pod uwagę fakt, że z inwestycji będą korzystały różne jednostki organizacyjne. W tej sytuacji moim zdaniem można by rozważyć zastosowanie wskaźnika opartego na dochodach generowanych przez oczyszczalnię ścieków z działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu. Z pewnością przeważająca część tych dochodów pochodzi z odpłatnego świadczenia usług dla mieszkańców i firm. Tak skalkulowany prewspółczynnik znacznie lepiej odzwierciedlałby specyfikę wykorzystania omawianej inwestycji. Odrębną kwestią jest uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowalny dla potrzeb dotacji. VAT może być kosztem kwalifikowalnym jedynie wówczas, gdy nie przysługuje prawna możliwość jego odliczenia. Problem pojawia się przy odliczeniach częściowych. Niezależnie od sposobu kalkulacji prewspółczynnika trzeba pamiętać, że częściowe odliczenie podatku VAT podlega korekcie przez 5 lat w przypadku środków trwałych i przez 10 lat w odniesieniu do nieruchomości. Ostateczna kwota odliczenia podatku VAT będzie zatem znana dopiero po upływie okresu korekty. Dlatego nie ma możliwości przesądzenia z góry w momencie składania wniosku o dofinansowanie jaka będzie kwota podatku VAT, który nie podlega odliczeniu i może być kosztem kwalifikowalnym projektu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA