fbTrack
REKLAMA

Finanse

Jak zwiększyć świadczenie emerytalne?

Istnieje wiele sposobów na zwiększenie świadczenie emerytalnego. Jednym z nich jest prywatne ubezpieczenie emerytalne. Spełnia ono dwie funkcje, zarówno ochronną jak i inwestycyjną. Czynniki, które również wpływają na zwiększenie emerytury to: gromadzenie oszczędności na lokatach terminowych w banku, na IKE, IKZE. Można również złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.Zwiększenie świadczenia emerytalnego wiąże się przede wszystkim z prywatnym ubezpieczeniem emerytalnym. Można także wpłacić środki na IKE lub IKZE. W jaki sposób zwiększyć świadczenie emerytalne? Jedną z opcji jest zakup prywatnego ubezpieczenia emerytalnego. Może ono pełnić funkcję ochronną, jak i inwestycyjną. Na zwiększenie emerytury wpływ może mieć również oszczędzanie przy pomocy lokat terminowych, funduszy inwestycyjnych czy obligacji skarbowych. Co jeszcze przyczynia się do podwyższenia kwoty świadczenia?

Czym jest świadczenie emerytalne?

Świadczenie emerytalne określane jest jako dożywotnie miesięczne wynagrodzenie. Przysługuje pracownikowi bądź jego rodzinie, jeżeli przepracował on określoną liczbę lat i przekroczył ustawowy wiek (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat) . Emerytura zalicza się do świadczeń o charakterze ubezpieczeniowym. Bardzo istotne jest to, że im później dana osoba przejdzie na emeryturę, tym kwota świadczenia będzie wyższa. Jego wysokość zależy bowiem od sumy opłacanych i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, kwoty kapitału początkowego, kwoty środków znajdujących się na subkoncie, a także od średniego dalszego trwania życia.

Jak podwyższyć emeryturę?

W 2015 roku zostały wprowadzone przepisy, które miały wpływ na zwiększenie świadczenia emerytalnego. Dzięki nim, o podwyższenie emerytury mogą ubiegać się osoby otrzymujące zarówno “starą”, jak i “nową” emeryturę. To korzystne rozwiązanie również dla przyszłych emerytów. W jaki sposób zwiększyć świadczenie emerytalne? Można tego dokonać przez:

 • gromadzenie oszczędności bez konta emerytalnego,
 • IKE,
 • IKZE,
 • prywatne ubezpieczenie emerytalne,
 • ponowne przeliczenie emerytury,
 • ponowne przeliczenie kapitału początkowego,
 • PPK.

Gromadzenie oszczędności bez konta emerytalnego

Kolejnym sposobem na zwiększenie świadczenia jest gromadzenie oszczędności bez konta emerytalnego. Do tego celu można wykorzystać:

 • lokaty terminowe w banku,
 • zakup obligacji skarbowych,
 • fundusz inwestycyjny.

Lokata terminowa w banku to dobra opcja dla osób, które nie lubią dużego ryzyka. Zapewnia ona zyski, jednak nie są one zbyt wielkie. Obecnie zakłada się, iż oprocentowania lokat wynosi ok. 1,45-1,6 proc w skali roku. Z takiej możliwości mogą więc skorzystać osoby, którym do emerytury nie zostało dużo czasu. Krótkoterminowe obligacje skarbowe (zwykle na 2 lata) przynoszą podobny zysk jak lokaty. Lepszym wyborem będą obligacje na 10 lat. Stanowią one, zaraz obok lokat terminowych, jedną z najbezpieczniejszych form zwiększenia przyszłej emerytury. Fundusz inwestycyjny to opcja dla osób, które lubią ryzyko. Z wpłaconych przez nich środków, kupowane są akcje oraz obligacje. Mogą one przynieść duże zyski, jednak nie wykluczają również strat. Duża liczba funduszy posiada oferty związane z tzw. programem systematycznego oszczędzania, które pozwalają na regularne odkładanie niskich kwot. Fundusz inwestycyjny wiąże się ze sporym ryzykiem, jednak może przynieść dużo większe zyski niż lokata czy obligacje.

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne, czyli IKE, można otworzyć w różnych instytucjach finansowych:

 • w banku,
 • w firmie pomocy finansowej,
 • w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym,
 • w instytucjach maklerskich,
 • w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ten sposób na zwiększenie emerytury niesie wiele korzyści. Specjaliści z działu finansów określają IKE jako specjalny parasol podatkowy. Należy mieć na uwadze fakt, że z podatku Belki nie są zwolnione osoby, które nie ukończyły 60 lat bądź nie posiadają uprawnień emerytalnych i mają poniżej 55 lat. Konieczne jest również dokonanie min. 5 wpłat w dowolnych latach. Należy pamiętać o tym, iż na Indywidualne Konto Emerytalne w danym roku kalendarzowym można przelać jedynie trzykrotność obowiązującego w danym roku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dany podmiot ma prawo do posiadania tylko jednego IKE. Nie może go również dzielić ze współmałżonkiem.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE, jest bardzo podobne do IKE. Można je założyć w jednej z wyżej wymienionych instytucji. Istnieje jednak kilka różnic pomiędzy tymi dwoma kontami. Podobnie jak IKE, IKZE również zwalnia z podatku Belki, jednak nie jest tutaj konieczne spełnienie określonych założeń. Wszelkie środki finansowe umieszczone na IKZE są odliczane od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że z każdym rokiem podatek dochodowy będzie mniejszy. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego stanowi dobry sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego dla osób, które posiadają wysokie dochody.

Prywatne ubezpieczenie emerytalne

Wykupienie prywatnej polisy ubezpieczeniowej ma duży wpływ na wysokość przyszłej emerytury. To rozwiązanie dla osób, które mają na celu połączenie oszczędzania z ochroną siebie i swoich bliskich. Stanowi ono pewien rodzaj zabezpieczenia dla rodziny ubezpieczonego, jeżeli poniesie on śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku bądź z tego samego powodu dotknie go trwałe inwalidztwo. Na https://ocenapolis.pl sprawdzimy, która polisa emerytalna najlepiej sprawdzi się w naszej sytuacji. Osoba, która wykupuje prywatne ubezpieczenie emerytalne, zobowiązuje się do regulowania składek. Można stwierdzić, że podzielono je na dwie części. Pierwsza z nich została przeznaczona na wspomnianą wyżej ochroną ubezpieczeniową. Druga z kolei pełni funkcję inwestycyjną. Szacuje się, iż przy prywatnej polisie emerytalnej, można zyskać od 10 do 15 proc. w skali roku. Należy jednak pamiętać o regularnym uiszczaniu składek, ponieważ taki zysk jest możliwy mniej więcej po 10 latach ich opłacania. Dodatkową zaletą tego rodzaju polisy jest brak konieczności regulowania podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Osoby, które wybiorą taki sposób zwiększenia świadczenia emerytalnego, mogą również w trakcie trwania polisy dokonywać zmiany jej podziału oraz dostosować jej zakres w jak najbardziej korzystny dla siebie sposób.

Ponowne przeliczenie emerytury

Ponowne przeliczenie emerytury może mieć duży wpływ na jej wysokość. Należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS dokona ponownego przeliczenia, jeśli:

 • podczas składania dokumentów o przyznanie emerytury, dana osoba nie miała wszystkich dokumentów za okresy ubezpieczenia, które mogłyby mieć wpływ na kwotę świadczenia,
 • po przyznaniu emerytury, dana osoba płaciła składki za ubezpieczenie,
 • istnieje możliwość udokumentowania dochodów za okres sprzed roku przejścia na emeryturę bądź zarobki uzyskane po otrzymaniu emerytury.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury należy złożyć w określonych terminach. Pracujący emeryci, którzy pobierają “stare emerytury”, powinni go złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Z kolei ci, którzy otrzymują “nowe emerytury”- nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu wszystkich ubezpieczeń emerytalnych.

Ponowne przeliczenie kapitału początkowego

Kapitał początkowy ma istotne znaczenie zwłaszcza dla emerytury początkowej. Odzwierciedla on karierę zawodową przyszłego emeryta przed 1999 rokiem. Kapitał ten ustala się przez pomnożenie kwoty tzw. hipotetycznej emerytury, która przysługiwałaby danej osobie na koniec 1998 roku przez ok. 17 lat. Na wysokość kapitału początkowego wpływ ma długość stażu do końca 1998 roku oraz wysokość dochodów w latach wybranych do ustalenia podstawy kapitału. Jeżeli został on już wyliczony, dany podmiot może ubiegać się o ponowne przeliczenie. Istnieje możliwość doliczenia wcześniej nieuwzględnionych okresów składkowych oraz nieskładkowych. Mogą być również uwzględnione minimalne dochody za pracę, za które wcześniej przyjęto zarobki równe 0 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest stworzenie dobrowolnego systemu, który uzupełni wynagrodzenie po osiągnięciu wieku emerytalnego. System PPK nakłada na przedsiębiorców obowiązek zawierania umowy o PPK z instytucją finansową, jeżeli zatrudniają przynajmniej jedną osobę. Przepisy dotyczące PPK weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Od 1 lipca br do PPK mają przystąpić pracodawcy, którzy w swoich firmach zatrudniają ponad 250 osób. Pracownicze Plany Kapitałowe podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne. Nie ma obowiązku uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Każda zatrudniona osoba trafia do programu, jednak po złożeniu stosownego wniosku u pracodawcy, może wystąpić z PPK.

Filary emerytalne

W Polsce wyróżnia się trzy filary emerytalne, które zostały wprowadzone w 1999 roku. Pierwszy filar jest związany z wynagrodzeniem osoby pracującej w oparciu o umowę o pracę bądź umowę zlecenie. Z otrzymywanej wypłaty odprowadzane są składki emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy mieć na uwadze fakt, że wysokość składek z I filaru nie jest zależna od wysokości miesięcznego wynagrodzenia. ZUS pobiera składki w wysokości proporcjonalnej do trzydziestokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia. Należy pamiętać o tym, że nie podlegają one dziedziczeniu. II filar funduszu emerytalnego również jest obowiązkowy, podobnie jak I. Należy zatem wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny, który ma na celu gromadzenie części składek emerytalnych. W OFE każdy posiada indywidualne konto, na który ZUS raz w miesiącu przelewa część wpłacanej składki (7,3 proc. dochodu brutto danej osoby). Czym zatem różni się I filar od II? OFE inwestuje składki m.in. w akcje i obligacje. Dodatkowo, kapitał gromadzony na kontach w OFE podlega dziedziczeniu.

III filar funduszu emerytalnego

III filar funduszu emerytalnego to dobre rozwiązanie dla osób, które po przejściu na emeryturę, chciałyby utrzymać dotychczasowy poziom życia. Jest on dobrowolny. Wysokość składek przeznaczanych przez dane osoby na indywidualne konto zależy od konkretnego podmiotu. W praktyce taka opcja jest dostępna dzięki pracowniczym programom emerytalnym bądź indywidualnym kontom. Dobrowolne gromadzenie środków w III filarze to kolejny sposób na zwiększenie świadczenia emerytalnego.

Materiał Promocyjny 

REKLAMA