fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Możliwa emisja w Getin Noble

Fotorzepa, Marta Bogacz
Akcjonariusze Getin Noble Banku zgodzili się na ustanowienie kapitału docelowego, który pozwoli na emisję akcji o wartości do 240 mln zł.

Obec­nie ka­pi­tał ban­ku wy­no­si 2,65 mld zł. – Ak­cjo­na­riu­sze wy­ra­zi­li jed­no­gło­śnie zgo­dę na ka­pi­tał do­ce­lo­wy w kwo­cie za­pro­po­no­wa­nej wcze­śniej przez za­rząd. W na­szym od­czu­ciu de­cy­zja o za­cho­wa­niu pra­wa po­bo­ru świad­czy o tym, że ak­cjo­na­riu­sze ban­ku po­zy­tyw­nie za­pa­tru­ją się na per­spek­ty­wę wzro­stu kur­su ak­cji. Pod­ję­te de­cy­zje da­ją nam ja­ko za­rzą­do­wi ban­ku mo­żli­wość prze­pro­wa­dze­nia emi­sji w cią­gu naj­bli­ższych trzech lat – mó­wi Krzysz­tof Ro­siń­ski, pre­zes GNB.

Głów­nym po­wo­dem jest ko­niecz­ność osią­gnię­cia pod­wy­ższo­nych wy­mo­gów ka­pi­ta­ło­wych, na­ło­żo­nych przez Ko­mi­sję Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go. Wy­ma­ga­ny przez KNF współ­czyn­ni­k, któ­ry Ge­tin mu­si osią­gnąć na ko­niec czerw­ca 2016 r., wy­no­si 15,28 proc. dla TCR. Tym­cza­sem po uwzględ­nie­niu zy­sków za III kwar­tał ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA