fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

- niektóre przepisy ustawy z 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (DzU z 21 marca 2019 r., poz. 534)
- art. 1 pkt 4, 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17–19 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1, art. 11 i art. 12 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 sierpnia 2019 r., poz. 1520)
- niektóre przepisy rozporządzenia ministra finansów z 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (DzU z 3 września 2019 r., poz. 1689)
- art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 września 2019 r., poz. 1751)
- niektóre przepisy rozporządzenia ministra środowiska z 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (DzU z 19 września 2019 r., poz. 1782)
- § 1 pkt 2 i pkt 10 lit. b rozporządzenia ministra zdrowia z 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (DzU z 14 października 2019 r., poz. 1953)
- rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU z 18 października 2019 r., poz. 1988)
- niektóre przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (DzU z 15 listopada 2019 r., poz. 2223)
- niektóre przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 15 listopada 2019 r., poz. 2224)
- niektóre przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 8 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (DzU z 15 listopada 2019 r., poz. 2225)
- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku – z wyjątkiem § 4 ust. 4, § 5 ust. 1 oraz § 6 które obowiązują od 22 stycznia (DzU z 21 stycznia 2020 r., poz. 91)
- rozporządzenie ministra gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej z 15 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (DzU z 21 stycznia 2020 r., poz. 92)
- rozporządzenie ministra zdrowia z 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – z wyjątkiem § 2 który obowiązuje od 8 lutego, z moca od 1 stycznia 2020 r. (DzU z 7 lutego 2020 r., poz. 198)
- rozporządzenie ministra finansów z 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (DzU z 13 marca 2020 r., poz. 430)
- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 26 lutego 2020 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, udzielanej w 2020 r. (DzU z 16 marca 2020 r., poz. 453)
- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (DzU z 19 marca 2020 r., poz. 479)
- § 1 pkt 7–13 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (DzU z 19 marca 2020 r., poz. 480)
- rozporządzenie ministra finansów z 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków (DzU z 24 marca 2020 r., poz. 518)
- rozporządzenie ministra zdrowia z 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 28 marca 2020 r., poz. 545)
- rozporządzenie ministra zdrowia z 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 28 marca 2020 r., poz. 546)
- rozporządzenie ministra zdrowia z 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – z wyjątkiem § 1 pkt 2 który obowiązuje od 28 marca, z mocą od 14 marca (DzU z 28 marca 2020 r., poz. 547)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (DzU z 30 marca 2020 r., poz. 550)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń – z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a który wejdzie w życie 1 marca 2021 r. (DzU z 31 marca 2020 r., poz. 560)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA