Zasady finansowania szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i one niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne określają przepisy ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 80 ust. 1 tej ustawy takie podmioty prowadzą gospodarkę finansową na zasadach przez siebie określonych. Natomiast z ustępu 3 wspomnianego artykułu wynika, że prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie mazowieckich starostów takie rozwiązanie wprowadza niczym nieuzasadnione uprzywilejowanie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i nie samorządowe osoby prawne.

- Trwający niż demograficzny i związane z nim w wielu przypadkach zmniejszenie liczebności uczniów powoduje, że koszty utrzymania szkół wzrastają i wymagają dodatkowych nakładów ze strony np. powiatów – mówi Krzysztof Fedorczyk, starosta węgrowski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego. – To zaś przekłada się bezpośrednio na wzrost podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w nie samorządowej szkole publicznej. Tymczasem koszty prowadzenia są o wiele niższe od kosztów w szkołach prowadzonych przez gminy, czy powiaty, chociażby dlatego, że w tych niesamorządowych placówkach nie obowiązują rygorystyczne, narzucone przepisami Karty nauczyciela zasady wynagradzania pracowników – wskazuje starosta węgrowski.

Dlatego też w ocenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego zasadne byłoby wprowadzenie zmian w zasadach dotowania nie samorządowych szkół publicznych.

- Dotacja dla takich szkół powinna być obliczana na analogicznych zasadach jak dotacja dla szkół niepublicznych, czyli w wysokości równej kwocie subwencji ogólnej przewidzianej dla danej jednostki samorządu terytorialnego – Krzysztof Fedorczyk.