Wykazania interesu społecznego zażądał od stowarzyszenia ekologicznego wójt gminy, w której miał powstać „skład przeładunkowy materiałów masowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą". We wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla tej inwestycji organizacja podała, że jej celem statutowym jest ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Wyraziła także obawę, że przedsięwzięcie będzie zagrażać sąsiedniemu kompleksowi leśnemu.

Jednakże wójt nie dopuścił jej do udziału w postępowaniu. Stwierdził, że chociaż w świetle statutu jest to organizacja ekologiczna, art. 31 k.p.a. wymaga wykazania konkretnego interesu społecznego. Samo odwoływanie się do celów statutowych, wójt – i w ślad za nim Samorządowe Kolegium Odwoławcze – uznali za niewystarczające. Wprawdzie uczestniczenie organizacji ekologicznej w postępowaniu o wydanie środowiskowej zgody dla inwestycji może być w interesie społecznym, ale musi on być skonkretyzowany, powiązany z kwestionowaną inwestycją.

Czytaj także:

Więcej praw dla ekologów. Zablokują inwestycje w sądach

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie stowarzyszenie uznało te twierdzenia za błędne. W opinii organizacji wyczerpująco i dokładnie wskazała ona na realne zagrożenie sąsiednich lasów.

Skarga ma uzasadnione podstawy – orzekł WSA. Rzeczywiście organizacja społeczna, której celem statutowym jest szeroko rozumiana ochrona środowiska lub przyrody i która zgłasza swój udział w postępowaniu, powołując się na interes społeczny, musi przedstawić konkretną argumentację.

– Jednak udział organizacji ekologicznej w postępowaniach środowiskowych na podstawie art. 31 k.p.a. powinien być stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach – podkreślił sędzia sprawozdawca Bogusław Wiśniewski. – Odrębne przesłanki dopuszczania organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniach środowiskowych wymagających udziału społeczeństwa przewiduje bowiem ustawa z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...). W myśl przepisów tej ustawy już samo wniesienie przez organizację ekologiczną odwołania od decyzji wydanej w takim postępowaniu jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w nim na prawach strony. Z tego powodu sąd uchylił oba zaskarżone postanowienia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA.Lu 531/20