Wieloletni Program „Senior-WIGOR" to wsparcie gmin w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów Seniora-WIGOR. Najpierw mają one powstać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich, o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych oraz takich, w których brakuje wsparcia dla seniorów.

- W Polsce mamy coraz więcej emerytów. Ich aktywność nie kończy się jednak wraz z przejściem na emeryturę. Wielu z nich chce się dokształcać, realizować swoje pasje i przede wszystkim ciekawie spędzić czas. Senior-WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Samorządy będą mogły ubiegać się o dotacje na utworzenie i utrzymanie placówki. Dofinansowanie kosztów utworzenia ma sięgać 80 proc. całkowitego kosztu realizacji projektu (maksymalnie 100 tys. zł). Dotacja na wyposażenie dziennego domu wyniesie do 50 tys. zł, w przypadku klubu - do 25 tys. zł. Dofinansowanie na działalność bieżącą to do 200 zł na jednego uczestnika w Dziennym Domu Senior–WIGOR oraz do 150 zł w Klubie Senior–WIGOR.

Program realizowany będzie w latach 2015-2020 jako element Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. W 2015 r. w ramach Programu powstanie ok. 100 placówek. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w tym roku przeznaczy na ten cel 20 mln zł. W sumie do 2020 r. będzie to 360 mln zł.

Dane Eurostatu pokazują, że w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić blisko 25 proc. ludności polskiego społeczeństwa, a prognoza ludności na lata 2008–2035 opracowana przez GUS wskazuje, że w najbliższych latach rosnąć będzie liczba najstarszych (tzw. pokolenie stulatków). Szacuje się, że w roku 2030 liczba osób w wieku 85 lat i więcej może sięgać prawie 800 tysięcy.

Do 21 stycznia  można zgłaszać uwagi do projektu. Ministerstwo publikuje jego treść na swoich stronach internetowych.