Wniosek o zatwierdzenie takiego regulaminu złożyła do burmistrza dwójka współwłaścicieli gruntu rolnego.

Czytaj także: Pozwolenie na broń: rząd jednak nie zarekwiruje magazynków do karabinów

Wnioskodawcy chcieli skorzystać ze sprzyjającej strzelnicom atmosfery, która pojawiła się w 2018 r. wraz z ogłoszeniem przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu „Strzelnica w powiecie". Program, wspierany dotacjami MON dla samorządów, które miały go realizować, przewidujący budowę i rewitalizację strzelnic sportowych w powiatach, rozpoczął w kwietniu 2019 r. nową edycję – choć już z mniejszym rozgłosem.

Na działce wnioskodawców nie było jednak żadnej strzelnicy. Toteż burmistrz rozpatrzył wniosek negatywnie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, które utrzymało w mocy decyzję burmistrza, ustaliło, że wnioskodawcy nie występowali dotychczas do właściwych organów o uzyskanie koniecznych zgód i pozwoleń na lokalizację, budowę i użytkowanie strzelnicy. Nie udokumentowali też, by na wskazanej działce znajdował się obiekt spełniający warunki funkcjonowania strzelnic, określone w ustawie o broni i amunicji oraz w rozporządzeniu z 2000 r. ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Regulamin nie może być zatwierdzony dla strzelnicy, mającej dopiero powstać – stwierdziło SKO. Jeśli wnioskodawca nie uzyskał odrębnych zgód dotyczących lokalizacji, budowy i funkcjonowania strzelnicy, nie ma podstaw do zatwierdzenia regulaminu.

Wnioskodawcy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Ich zdaniem do wydania decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy wystarczy załączenie do wniosku projektu regulaminu zgodnego z rozporządzeniem MSWiA.

W opinii WSA – nie wystarczy. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji funkcjonowanie strzelnicy nie może bowiem naruszać wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego. Regulamin określa wyłącznie zasady jej bezpiecznego funkcjonowania, pozostawiając poza swoim zakresem właściwą lokalizację oraz proces budowy. Tymczasem strzelnica zawsze będzie obiektem budowlanym, w którym muszą się znaleźć określone stanowiska i przedmioty, zapewniające wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zatwierdzenie jej regulaminu nie może się więc odnosić do strzelnicy mającej dopiero powstać – stwierdził sąd. Najpierw należy potwierdzić legalność jej lokalizacji i budowy oraz możliwość przystąpienia do użytkowania. A dopiero na końcu zatwierdzić regulamin. Jeśli natomiast w trakcie postępowania wyjaśniającego organ ustali, że wnioskodawca nie uzyskał takich zgód, nie ma też podstaw do zatwierdzenia regulaminu strzelnicy. Dlatego WSA oddalił skargę. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Sz 1108/18